Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Účtovníctvo - odpustenie odvodov v čase pandémie

Účtovníctvo - odpustenie odvodov v čase pandémie

Otázka:

Ako správne zaúčtovať v čase pandémie odpustenie odvodov do Sociálnej poisťovne za apríl 2020 za zamestnávateľa v nadväznosti na základ dane podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov?

Odpoveď:

V zmysle § 293ex ods. 1 zákona č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 95/2020 Z. z.“) zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní.

V zmysle § 293ex ods. 4 zákona č. 95/2020 Z. z. poistné podľa odsekov 1 a 2 sa na účely § 31 ods. 1 písm. b), ods. 2 a 3 a § 60 ods. 1 sa považuje za zaplatené. Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 95/2020 Z. z. bolo uvedené ustanovenie navrhnuté a prijaté z dôvodu, aby aj osobám, ktoré nezaplatia odpustené poistné vznikol nárok na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku.

Na skutočnosť uvedenú v § 293ex ods. 1 zákona č. 95/2020 Z. z. je potrebné na účely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nazerať tak, že účtovnej jednotke nevzniká povinnosť zaplatiť poistné a teda sa o tom neúčtuje. Tzn. ak zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť poistné za apríl 2020, prípadne za iné obdobie podľa § 293ex ods. 1 a 2 zákona č. 95/2020 Z. z., o poistnom neúčtuje.