Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Účtovníctvo - podávanie účtovnej závierky za rok 2019 v čase pandémie

Účtovníctvo - podávanie účtovnej závierky za rok 2019 v čase pandémie

Otázka č. 1

V akej lehote je účtovná jednotka – obchodná spoločnosť  povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku za kalendárny rok 2019 z dôvodu vyhlásenia pandémie, ak:

a ) nepodala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

b) podala oznámenie a predĺžila si lehotu  na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30.6.2020

Odpoveď

a) Za účtovné obdobie roku 2019 je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť riadnu účtovnú závierku k 31.12.2019 do RÚZ v lehote do 31.3.2020. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie sa lehota na uloženie účtovnej závierky považuje za dodržanú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z., ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na dodanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 tohto zákona a to podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

Obdobie  pandémie sa považuje za  skončené v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 264/2020 Z. z. dňa   30. 9.2020, preto je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku do RUZ do 2.11.2020. (Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je do 31. 10. 2020. Keďže uvedený dátum pripadá na sobotu, lehota sa v zmysle daňového poriadku predlžuje do 2. 11. 2020).

 

b) Ak má účtovná jednotka predlženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6.2020,   potom v z dôvodu skončenia pandémie v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 264/2020 Z. z. na účely § 20   zákona č. 67/2020 Z. z.  je lehota na uloženie účtovnej závierky do RÚZ  do 2. 11. 2020.

 

Otázka č. 2 

V akej lehote je účtovná jednotka – obchodná spoločnosť povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku za hospodársky  rok končiaci k 31.10. 2019 z dôvodu vyhlásenia pandémie, ak:

a)  nepodala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

b)  podala oznámenie a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov  do 30.4.2020

Odpoveď

a) Za účtovné obdobie hospodárskeho roka je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť riadnu účtovnú závierku k 31.10.2019 do RÚZ v lehote do 31.1.2020. Nakoľko posledný deň  lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynul ešte pre období vyhlásenia pandémie (12. 3. 2020) na lehotu  sa § 20  ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. nevzťahuje, a ak účtovná jednotka túto lehotu 31.1.2020 nedodrží, táto sa považuje za zmeškanú. 

 

b) Ak má účtovná jednotka predlženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. 4.2020, potom v z dôvodu skončenia pandémie v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 264/2020 Z. z. na účely § 20   zákona č. 67/2020 Z. z.  je lehota na uloženie účtovnej závierky do RÚZ  do 2. 11. 2020.

 

 

Otázka č. 3

V akej lehote je účtovná jednotka – obchodná spoločnosť povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku za hospodársky  rok končiaci k 30.4.2020 z dôvodu vyhlásenia pandémie, ak:

a)  nepodala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

b) podala oznámenie a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania do 31.10.2020  

Odpoveď

a) Z dôvodu skončenia pandémie v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 264/2020 Z. z. na účely § 20   zákona č. 67/2020 Z. z.   je lehota na zostavenie a  uloženie účtovnej závierky do RÚZ  do 2. 11. 2020.

b) Ak má účtovná jednotka predlženú lehotu na podanie daňového priznania do 31.10.2020, potom v z dôvodu skončenia pandémie v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 264/2020 Z. z. na účely § 20   zákona č. 67/2020 Z. z.  je lehota na uloženie účtovnej závierky do RÚZ  do 2. 11. 2020.

 

Otázka  č. 4

Zostavenie a uloženie mimoriadnej účtovnej závierky v čase pandémie

V akej lehote je účtovná jednotka – obchodná spoločnosť, na ktorú bol vyhlásený konkurz 1.12.2019,  povinná zostaviť a uložiť mimoriadnu účtovnú závierku   k 30.11.2019 z dôvodu vyhlásenia pandémie, ak:

a)  nemala predĺženú  lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov

b) mala na základe žiadosti predĺženú  lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30.4.2020

Odpoveď

a) Účtovná jednotka, ktorá dňa 1.12.2019  vstúpila do konkurzu, je povinná mimoriadnu účtovnú závierku k 30.11.2019 zostaviť a uložiť do RUZ v lehote do 29.2.2020.     

b) Ak má účtovná jednotka predlženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.4.2020, potom v z dôvodu skončenia pandémie v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 264/2020 Z. z. na účely § 20   zákona č. 67/2020 Z. z.  je lehota na uloženie účtovnej závierky do RÚZ  do 2. 11. 2020.

Otázka  č. 5 - Účtovná závierka občianskeho združenia 

V akej lehote je účtovná jednotka – občianske združenie povinná zostaviť a uložiť    účtovnú závierku k 31.12.2019  z dôvodu vyhlásenia pandémie, ak:

a)  nie je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov

b) podala oznámenie a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30.4.2020

Odpoveď

a) Ak účtovná jednotka – občianske združenie nie je povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov, potom je povinná zostaviť účtovnú závierku v lehote do troch mesiacov po skončení pandémie. Z dôvodu skončenia pandémie v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 264/2020 Z. z. na účely § 20 zákona č. 67/2020 Z. z.   je lehota na zostavenie   účtovnej závierky    do 31.12 2020,  pričom   túto účtovnú závierku neukladá do RÚZ z dôvodu, že nie je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019.

b) Ak  účtovná jednotka – občianske združenie má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.4.2020,  potom v z dôvodu skončenia pandémie v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 264/2020 Z. z. na účely § 20 zákona č. 67/2020 Z. z.   je lehota na zostavenie a  uloženie účtovnej závierky do RÚZ  do 2. 11. 2020.

 

 

Otázka  č.6 -  Ostatné lehoty pred účtovné jednotky vyplývajúce z osobitných predpisov

Považujú sa za dodržané aj ostatné lehoty v čase pandémie vyplývajúce pre účtovné jednotky z osobitných predpisov?

Odpoveď

Nie, zákon č. 67/2020 Z. z. v § 1 ustanovuje zmeny iba v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti MF SR, preto sa úprava tohto zákona nevzťahujú na účtovné jednotky, na ktoré sa pri ukladaní účtovných dokumentov nevzťahuje § 23a ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ale tieto povinnosti upravujú príslušné hmotno-právne predpisy, podľa ktorých postupujú pri svojom hospodárení, napr.

  • zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 34/2020 Z. z. o nadáciách,
  • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámka: Zmena hmotno-právnych predpisov musí byť zabezpečená rezortom, ktorý upravuje príslušnú oblasť. Ustanovenie § 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa vzťahuje na neziskové organizácie, ktoré nemajú vo svojom hmotno-právnom predpise ustanovený termín na predkladanie účtovnej závierky, napríklad občianske združenia a cirkevné organizácie.

 

Otázka č.7 - Účtovné jednotky, ktoré sú subjektami verejnej správy, ktoré okrem účtovných závierok predkladajú MF SR aj ďalšie údaje a informácie (potrebné na účely štátneho výkazníctva, na účely zostavenia návrhu verejnej správy a pod.)

Ako budú postupovať v čase pandémie účtovné jednotky, ktoré sú subjektami verejnej správy, ktoré okrem účtovných závierok predkladajú MF SR aj ďalšie údaje a informácie (potrebné na účely štátneho výkazníctva, na účely zostavenia návrhu verejnej správy a pod.)

Odpoveď

MF SR bude priamo  podrobnejšie informovať  o predĺžení lehôt, ktoré sa týkajú tejto skupiny účtovných jednotiek. MF SR je zároveň garantom štvrtej časti zákona č. 67/2020 Z. z. tj. opatrení týkajúcich sa rozpočtových pravidiel.

Príklad č. 8 - Lehota na overenie účtovnej závierky audítorom a lehota na uloženie výročnej správy

Ako sa predlžujú lehoty účtovným jednotkám – obchodným spoločnostiam, na overenie účtovnej závierky audítorom a uloženie výročnej správy?

a) ak ide o riadnu účtovnú závierku k 31.12.2019

b) ak ide o účtovnú jednotku s hospodárskym rokom končiacim 31.5.2019

Odpoveď

a) Lehota na overenie riadnej účtovnej závierky k 31.12.2019 audítorom, na uloženie správy audítora do RÚZ, na vyhotovenie výročnej správy k tento účtovnej závierke a jej uloženie do RÚZ je do 31.12.2020 a preto z dôvodu ukončenia obdobia  pandémie na účely § 20 zákona č. 67/2020 Z. z.  30. 9.2020, lehota 31.12.2020 sa nepredlžuje.

 

b ) Účtovná jednotka, ktorou je obchodná spoločnosť, má účtovné obdobie hospodársky rok končiaci 31.5.2019, má povinnosť riadnu  účtovnú závierku k 31.5.2019 v lehote do 31.5.2020:

  • overiť audítorom a uložiť do RÚZ audítorskú správu k tejto riadnej účtovnej závierke,
  • vyhotoviť  a overiť audítorom výročnú správu k tejto riadnej účtovnej závierke.

Obchodná spoločnosť , ktorá nesplnila vyššie uvedené povinnosti do začatia pandémie, resp. počas pandémie, je povinná ich splniť    do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Z dôvodu ukončenia obdobia  pandémie na účely § 20 zákona č. 67/2020 Z. z.  30. 9.2020, je lehota na splnenie týchto povinností do 31.12.2020.