Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Poukázanie podielu zaplatenej dane

Poukázanie podielu zaplatenej dane

Podľa § 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie až do konca roka 2021..

V súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov  podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka 2021, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2019 podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov do konca mája 2022.

V súlade s § 24ac zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov  podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2020 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka 2022, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2020 podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov do konca mája 2023.

Otázka č. 1 - poukázanie podielu zaplatenej dane

Ak podám daňové priznanie v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, môžem v uvedenom daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi? Dokedy správca dane v takomto prípade prevedie prijímateľovi podiel zaplatenej dane?

Odpoveď

Aj v tomto prípade môže daňovník v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane po splnení podmienok § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ktorou je 2. november 2020.

Otázka č. 2 - poukázanie podielu zaplatenej dane

Daňovník podal daňové priznanie v termíne do 02. novembra 2020. Dokedy je potrebné zaplatiť daň, aby správca dane poukázal podiel zaplatenej dane z uvedeného daňového priznania?

Odpoveď

Pre účely poukázania podielu zaplatenej dane je daňovník (poskytovateľ podielu zaplatenej dane) povinný daň zaplatiť do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 18. novembra 2020 (nakoľko 17. novembra je štátny sviatok).

Otázka č. 3 - poukázanie podielu zaplatenej dane

Ak daňovník podal daňové priznanie v termíne do 31. marca 2020, dokedy správca dane prevedie prijímateľovi podiel zaplatenej dane?

Odpoveď

Ak daňovník daňové priznanie za rok 2019 podal do 31. marca 2020 a v uvedenej lehote aj daň zaplatil a v príslušnom daňovom priznaní poukázal podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, správca dane tento podiel zaplatenej dane po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov poukáže do 31. júla 2020.

Otázka č. 4 - poukázanie podielu zaplatenej dane, predĺžená lehota, DP podané do 30. júna 2020, daň zaplatená do 15. júla 2020

Daňovník mal predĺženú lehotu na podanie DP do 30. júna 2020, daňové priznanie v tejto lehote podal, ale daň zaplatil do 15. júla 2020. V akom termíne poukáže správca dane podiel zaplatenej dane? 

Odpoveď

Ak daňovník nemá nedoplatok na dani do pätnástich dní (nepresahujúci 5 eur) po uplynutí lehoty na podanie DP a sú splnené ďalšie podmienky podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov, správca dane poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané, t. j. do 30. septembra 2020.

Otázka č. 5 - poukázanie podielu zaplatenej dane, predĺžená lehota, DP podané do 30 júna 2020, daň zaplatená po 15. júli 2020

Daňovník mal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.júna 2020, daňové priznanie v tejto lehote podal, ale daň zaplatil po 15. júli 2020. V akom termíne poukáže správca dane podiel zaplatenej dane?

Odpoveď

Ak daňovník daň nezaplatil (v správnej výške a v stanovenom termíne), správca dane poukáže podiel zaplatenej dane do troch kalendárnych mesiacov po lehote na podanie daňového priznania podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z.

Otázka č. 6 - lehota na použitie podielu zaplatenej dane poukázanej v roku 2019 a zverejnenie špecifikácie použitia podielu v Obchodnom vestníku

Nadácii, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie sociálnej pomoci, správca dane poukázal podiel zaplatenej dane v roku 2019 v celkovej výške 5 000 eur. Dokedy je nadácia povinná uvedený podiel zaplatenej dane použiť a dokedy musí zverejniť presnú špecifikáciu použitia tohto podielu zaplatenej dane?

Odpoveď

V súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z.z. v znení neskorších predpisov podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa § 50 ods. 5 zákona o dani  z príjmov do konca roka 2021, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2019 podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov do konca mája 2022.

Otázka č. 7 - špecifikácia podielov prijatých v roku 2018

Do akého dátumu má povinnosť prijímateľ podielu zaplatenej dane zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2018 podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov?

Odpoveď

Prijímateľ má povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku podľa § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, tzn. do 02.11.2020 (31.10.2020  je sobota, posun na najbližší pracovný deň). Prijímatelia podielu zaplatenej dane, na ktorých sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky za rok 2019 audítorom, sú povinní v tejto lehote (02.11.2020) zverejniť aj výrok audítora.
 

Otázka č. 8 - Lehota na použitie podielu zaplatenej dane poukázanej v roku 2020 

Dokedy je prijímateľ povinný použiť podiely zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2019 prijaté do konca roka 2020 v súlade s §50 ods.11 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov?

Odpoveď

Podiely zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie roka 2019 prijaté do konca roka 2020 je prijímateľ povinný použiť na účely podľa §50 ods.5 zákona o dani z príjmov najneskôr do konca roka 2022 v súlade s ustanovením §24ac zákona č.67/2020 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 9 - Lehota na zverejnenie špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane poukázanej v roku 2020 

Aká je lehota na zverejnenie použitia podielu zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2019 prijatého do konca roka 2020?

Odpoveď

V nadväznosti na posun lehoty na použitie podielu zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2019 prijatého do konca roka 2020 dochádza i k zmene lehoty na zverejnenie presnej špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane, a to v lehote do 31.5.2023 v súlade s ustanovením §24ac zákona č.67/2020 Z.z. v znení neskorších predpisov.