Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Obmedzenie výšky daňových odpisov prenajatého majetku po 1.1.2015

Obmedzenie výšky daňových odpisov prenajatého majetku po 1.1.2015

Obmedzenie výšky daňových odpisov pri prenajatom majetku od 1.1.2015

S účinnosťou od 1.1.2015  sa pri odpisovaní  prenajatého hmotného postupuje tak, že do daňových výdavkov sa zahrnú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie

Ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom len z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí  podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku.  Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.  Ak je majetok použitý na prenájom, takto vypočítaný odpis sa uplatní do daňových výdavkov do výšky príjmov z prenájmu.  Uvedené sa použije prvýkrát  pri podaní  daňového priznania po 31. decembri 2015.

FAQ

Otázka č. 1 – Limitovaná výška odpisov 
Daňovník obstaral motorové vozidlo v hodnote 24 000, ktoré prenajíma, pričom príjem z prenájmu bude za rok vo výške  5 000 eur. V akej hodnote si môže daňovník uplatniť odpisy pripadajúce na toto vozidlo do daňových výdavkov?
Odpoveď
Vzhľadom na  ustanovenie §19 ods.3 písm. a) zákona o dani z príjmov účinné od 1.1.2015 si daňovník môže uplatniť do daňových výdavkov odpisy pri prenajatom majetku len do výšky 5 000 eur. (Ročný odpis majetku daňovníka zaradeného v I.OS daňovníka pri rovnomernom odpisovaní by bol 24 000/4 = 6 000 eur).  Rozdiel  vo výške 1 000 eur daňovník uplatní po skončení doby odpisovania majetku podľa § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 2 – Prenájom vozidla časť roka
Spoločnosť obstarala motorové vozidlo v cene 24 000 eur. Počas prvých troch mesiacov 2017 ho prenajala inej spoločnosti za 400 eur mesačne. Akú výšku odpisov tohto motorového vozidla si môže dať daňovník do daňových výdavkov v roku 2017?
Odpoveď
Ak by daňovník predmetný majetok neprenajímal, mohol by si dať do daňových výdavkov odpisy vo výške 6 000 eur ročne (viď predchádzajúcu otázku). Keďže ale daňovník vozidlo časť roka prenajímal, výška príjmov z prenájmu sa porovnáva k pomernej časti ročného odpisu pripadajúcej na počet mesiacov prenájmu. V tomto prípade daňový odpis vozidla pripadajúci na prvé tri mesiace je 3x500 eur, pričom mesačný príjem z prenájmu je len 3x400 eur. To znamená, že za prvé tri mesiace, počas ktorých daňovník prenajímal vozidlo si môže uplatniť do daňových výdavkov odpisy len vo výške 1200 eur. Celkom si môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov za rok 5 700 eur ( 3x400 eur + 9x500 eur).

Otázka č. 3 – Prenájom časti nehnuteľnosti, pričom druhú časť daňovník používa na vlastnú činnosť
Ako má postupovať pri určení výšky ročného odpisu majetku do daňových výdavkov  daňovník, ktorý v roku 2017 prenajal polovicu svojej nehnuteľnosti v obstarávacej hodnote 60 000 eur odpisovanej v OS 5, pričom zvyšnú časť nehnuteľnosti používa pre svoju podnikateľskú činnosť?  Príjem z prenájmu za mesiac bol 100 eur.
Odpoveď
V takomto prípade daňovník zahrnie odpisy nehnuteľnosti pomerne, teda odpisy pripadajúce na časť (polovicu) nehnuteľnosti, ktorú využíva na svoju podnikateľskú činnosť sa zahrnú do daňových výdavkov v plnej výške, teda 1 500 eur (60 000/20/2) a odpisy za časť nehnuteľnosti, ktorú daňovník prenajíma sa zahrnú do daňových výdavkov do výšky príjmov z prenájmu, teda 1200 eur .