Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Odpočet straty v období pandémie

Odpočet straty v období pandémie

Z §24b  zákona č.67/2020 Z. z. v z. n. p.,  o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej  oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  vyplývajú tieto zmeny v odpočte daňovej straty:
  • neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobie ukončené v rokoch 2015 až 2018  môže najviac  v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur odpočítať od základu dane daňovník, ktorý je právnickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov uplynie v období od 1.januára 2020 do 31.decembra 2020;
  • odpočet podľa predchádzajúcej vety môže  daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie DP uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia, pričom nie je rozhodujúce, kedy skončí zdaňovacie obdobie, ale rozhodujúce  je, aby riadna alebo predĺžená lehota na podanie DP uplynula v priebehu roku 2020;          
  •  daňová strata  sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu. 

Príklad č. 1 - Odpočet straty z rokov 2015 až 2018 podľa §24b zákona č.67/2020 Z. z. 
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  2019 vykázal  základ dane pred odpočtom daňovej straty   vo výške 250 000 eur. V predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vykázal tieto straty:

Za rok 2015 vo výške 38 800 eur,
za rok 2016 vo výške 40 000 eur,
za rok 2017 vo výške 80 000 eur,
za rok 2018 vo výške 20 000 eur.
Môže si všetky tieto neuplatnené straty  odpočítať v DP za rok 2019 ?
Odpoveď
Nie, pretože spôsob odpočtu straty podľa §24b zákona č.67/2020 Z. z. nie je možné uplatniť na tie časti daňových strát, na ktorých odpočítanie daňovníkovi zanikol nárok z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. V tomto prípade si môže daňovník odpočítať v DP za rok  2019 1/4 daňovej straty z roku 2015, 1/2 z roku 2016,3/4 z roku 2017 a celú stratu z roku 2018. Daňovník pri tomto spôsobe odpočtu daňovej straty postupuje vždy od najstaršej vykázanej daňovej straty po poslednú vykázanú daňovú stratu.
 
Príklad č. 2 - Odpočet straty z roku 2018  v DP za rok 2019
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  2019 vykázal  základ dane pred odpočtom daňovej straty   vo výške 5 800 eur. Za rok 2018 vykázal stratu vo výške 6 800 eur. Môže si v DP za rok 2019 odpočítať  stratu z roku 2018  do výšky základu dane  vykázaného v roku 2019?
Odpoveď
Áno v DP podanom za rok 2019 (ak posledný deň lehoty na jeho podanie uplynie v období od 1.1. do 31.12.2020),    je možné uplatniť si odpočet daňovej straty  v riadku 500 tlačiva DP a v VII. časti tlačiva DP právnických osôb  platného pre rok 2019 (Miesto pre osobitné záznamy daňovníka) do výšky základu dane  vykázaného na riadku 400 tohto  tlačiva.   
 
Príklad č. 3 - Odpočet straty z roku 2014 v DP za rok 2019
Daňovníkovi so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2019  vyšiel základ dane pred odpočtom daňovej straty (riadok 400 tlačiva DP) vo výške 3 600 eur.  Môže si v DP za rok 2019 odpočítať daňovú stratu z roku 2014 vo výške 2 000 eur ?
Odpoveď
Nie, pretože legislatívne bol umožnený  odpočet daňovej straty za zvýhodnených podmienok pri podaní DP v období od 1.1.2020 do 31.12.2020  podľa §24b zákona č.67/2020 Z. z.  na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018.
 
Príklad č. 4 - Povinnosť, alebo dobrovoľnosť odpočtu straty podľa §24b z. č. 96/2020 Z. z. 
Musíme pri odpočte daňovej straty v DP za rok 2019 postupovať podľa §24b  z. č.67/2020 Z. z.,  alebo môžeme naďalej  odpočítavať stratu rovnomerne vo výške 1/4 podľa §30 ods.1  zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Daňovník sa môže rozhodnúť a ak je pre neho výhodnejšie v DP za rok  2019 podanom v roku 2020 odpočítavať daňovú stratu  podľa §30 zákona o dani z príjmov, tak môže odpočítať straty  z rokov 2015,2016, 2017 a 2018 rovnomerne  vo výške 1/4. Kombinácia oboch spôsobov odpočtu daňovej straty (podľa §30 zákona o dani z príjmov a podľa §24b z. č. 96/2020 Z. z.)  súčasne  nie je možná s určitými výnimkami (napr. pri vstupe do likvidácie v roku 2020  -viď príklad č. 10).

Príklad č. 5 - Opravné DP a odpočet straty v DP za rok 2019
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok podal riadne DP za rok 2019 dňa 31.3.2020, kde si uplatnil odpočet daňovej straty z roku 2016  vo výške 1/4 ako v poradí tretej štvrtiny. Môže si v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie podať "dodatočné" alebo "opravné" daňové priznanie za rok 2019  a uplatniť si odpočet aj poslednej štvrtej štvrtiny straty z roku 2016  podľa §24b z.č.67/2020 Z. z.?
Odpoveď
Áno, daňovník môže podať  "opravné" daňové priznanie najneskôr do 2.11.2020 a uplatniť si výhodnejší spôsob odpočtu daňovej straty podľa  §24b zákona č.67/2020 Z. z.  Po uplynutí tejto lehoty môže podať  už len "dodatočné" DP.

Príklad č. 6 - Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok končiaci 30.9.2019 a odpočet straty
Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok v trvaní od 1.10.2018 do 30.9.2019  si nepredĺžil lehotu na podanie DP a toto DP podal v riadnej lehote do 31.12.2019. Môže si uplatniť odpočet daňovej straty podľa nových pravidiel platných v §24b zákona č.67/2020 Z. z. ?
Odpoveď
Nie, pretože posledný deň lehoty na podanie DP mu uplynul v roku 2019.  

Príklad č. 7 - Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok končiaci 30.9.2019, predlžená lehota a odpočet straty
Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok v trvaní od 1.10.2018 do 30.9.2019  mal pôvodnú lehotu na podanie  DP za toto zdaňovacie obdobie v lehote do 31.12.2019.  Daňovník si oznámením predĺžil lehotu na podanie DP do  31.3.2020. Môže si uplatniť odpočet daňovej straty podľa nových pravidiel platných v §24b zákona č.67/2020 Z. z. ?
Odpoveď
Áno, pretože posledný deň lehoty na podanie DP uplynie  v období od 1.januára 2020 do 31.decembra 2020. V tomto prípade si bude môcť uplatniť odpočet straty podľa §24b ods.1 zákona č.67/2020 Z. z..  
 
Príklad č. 8 - Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok a dve  DP podané v roku 2020
Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok v trvaní od 1.9.2018 do 31.8.2019 si predlžil lehotu na podanie DP do 29.2.2020 .   Za ďalšie zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka v trvaní od 1.9.2019 do 31.8.2020 nemá predlženú lehotu na podanie DP a DP podá v lehote do 30.11.2020. Môže si uplatniť v oboch zdaňovacích obdobiach odpočet daňovej straty podľa pravidiel platných v §24b zákona č.67/2020 Z. z. ?
Odpoveď
Pretože obe lehoty na podanie DP uplynú v priebehu roku 2020, daňovník môže uplatniť odpočet daňových strát podľa   24b ods.1  zákona č.67/2020 Z. z.  len v jednom zdaňovacom období, pričom je na jeho rozhodnutí v ktorom zdaňovacom období si uplatní tento odpočet.
 
Príklad č. 9 - Vykázanie odpočtu strát podľa §24b z. č. 67/2020 Z. z. v tlačive DP právnických osôb za rok 2019 
Akým spôsobom si uplatníme v tlačive DP právnických osôb odpočet straty podľa §24b ods.1  z. č. 67/2020 Z. z.?
Odpoveď
MF SR vydalo vo Finančnom spravodajcovi príspevok č.8/2020 Oznámenie MF/011498/2020-721 o vydaní doplnenia k poučeniu na vyplnenie DP k dani z príjmov fyzickej osoby-typ B a k poučeniu na vyplnenie DP k dani z príjmov právnickej osoby. Z oznámenia  vyplýva nasledovné:
 
Ak sa daňovník rozhodne odpočítať daňovú stratu podľa §24b zákona č.67/2020 Z .z. , nevypĺňajú sa údaje v tabuľke D.  Odpočet daňovej straty sa premietne v riadku 500, kde sa uvedie  základ dane znížený o odpočet daňovej straty podľa §24b z. č. 67/2020 Z. z. a v časti VII- Miesto na osobitné záznamy daňovníka, kde sa uvedie rozpis  odpočítaných daňových strát, a to v členení : 

Zdaňovacie obdobie vykázania daňovej straty

Suma vykázanej daňovej straty

Suma odpočítanej daňovej straty v r. 500

Zostatok neodpočítanej daňovej straty, ktorú je možné odpočítať v budúcich zdaňovacích obdobiach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrn odpočítaných daňových strát v r. 500 najviac vo výške 1 000 000 eur a max. vo výške základu dane uvedeného v r. 400

 

 

 Daňovník sa môže rozhodnúť len pre jeden zo spôsobov odpočtu daňovej straty vykázanej v zdaňovacích obdobiach  2015 až 2018, vypĺňa sa buď:

-  tabuľka D, ktorej údaje sa prenášajú do r.410 DP,

- alebo sa  vypĺňa len r.500, kde  bude uvedená suma základu dane znížená o úhrn daňových  strát odpočítaných podľa §24b z. č. 67/2020 Z. z.  s výnimkou špecifických prípadov, ak napr. končí zdaňovacie obdobie v roku 2020 a je možné kumulovať odpočet daňových strát v tlačive DP (viď napr.  príklad č. 10)

Príklad č. 10 - Kombinácia  odpočtu daňových strát podľa §30 ZDP a podľa §24b z.č.67/2020 Z. z. v tlačive DP. 
Obchodná spoločnosť vstúpila do likvidácie 1.5.2020. Za roky  2015,2016,2017,2018 a 2019 vykázala daňové straty. Ako si môže uplatniť odpočet týchto strát v zdaňovacom období pred vstupom do likvidácie (od 1.1.2020 do  30.4.2020 ) ?
Odpoveď
Ak posledný deň lehoty na podanie DP uplynie v období od 1.1.2020 do 31.12.2020, je možné uplatniť odpočet daňovej straty podľa §24b z.č.67/2020 Z. z. ale len v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie DP uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia. Nárok na odpočet
daňových strát zo zdaňovacích období ukončených v  rokoch 2015 až 2018 má daňovník na tie pomerné časti , na ktoré nezanikol  nárok na odpočet podľa §30 zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2019. S účinnosťou od 1.1.2020 podľa §30 zákona o dani z príjmov môže právnická osoba odpočítať daňovú stratu počas piatich  bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období najviac do  výšky 50 % základu dane, ak začína  zdaňovacie obdobie najskôr od 1.1.2020 . Naďalej však platí, že ku dňu vstupu do likvidácie alebo do konkurzu nárok na odpočet daňovej straty zaniká. V tomto konkrétnom  prípade nárok na odpočet straty z roku 2015 zanikol daňovníkovi v roku 2019, kedy mohol odpočítať poslednú štvrtú štvrtinu, takže za zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie (od 1.1.2020 do 30.4.2020) si ju už nemôže odpočítať. Môže si však v tomto zdaňovacom období  odpočítať neuplatnené straty z rokov 2016 (1/4),2017 (1/2) a 2018  (3/4) podľa §24b z.č.67/2020 Z. z. Daňovú stratu z roku 2019 si nemôže odpočítať podľa §24b z. č. 67/2020 Z. z., ale môže si ju odpočítať vo výške 1/4 podľa §30 zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2019. V tlačive DP podanom za zdaňovacie obdobie v trvaní od 1.1.2020 do 30.4.2020 uplatní daňovník odpočet straty podľa §24b z.č.67/2020 Z. z. na riadku 500 a v časti VII. tlačiva DP a daňovú stratu vykázanú za rok 2019 odpočíta v súlade  s §30 a §52zza od.16 zákona o dani z príjmov v tabuľke D tohto tlačiva DP . Obdobne môže pri odpočte daňovej straty postupovať aj daňovník s  hospodárskym  rokom  končiacim v priebehu  roku 2020 (ak ide o straty vykázané v zdaňovacích obdobiach končiacich v rokoch 2015 až 2018 môže odpočítať podľa §24b z.č.67/2020 Z. z. a ak ide o stratu vykázanú v zdaňovacom období hospodárskeho roka končiaceho v priebehu roku 2019  môže odpočítať podľa §30 zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2019).

Príklad č. 11 - Odpočet neuplatnených strát podľa §24b z. č. 67/2020 Z. z.  pri vstupe do likvidácie  v r.2019 a dodatočné DP
Obchodná spoločnosť vstúpila do likvidácie 1.12.2019. DP za obdobie od 1.1.2019 do 30.11.2019 podala  v lehote do 29.2.2020, kde si uplatnila odpočet daňovej straty z roku 2016 vo výške 1/4 podľa §30 zákona o dani z príjmov . Môže si spoločnosť na základe dodatočného DP uplatniť odpočet daňovej straty z roku 2016 vo výške 1/2 v súlade s § 24b z. č  67/2020 Z. z.?
Odpoveď
Áno podaním dodatočného DP za zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie (od 1.1.2019 do 30.11.2019) si môže spoločnosť uplatniť 1/2 daňovej straty vykázanej v roku 2016 v súlade  s §24b z. č.67/2020 Z. z.

Príklad č. 12 - Odpočet neuplatnených strát podľa §24b z. č. 67/2020 Z. z.  u daňovníka zrušeného bez likvidácie  a u právneho nástupcu - rozhodný deň v r.2019
Obchodná spoločnosť sa zrušila bez  likvidácie s právnym nástupcom. Zanikajúca spoločnosť vykázala za roky 2015 až 2018 daňové straty, ktoré si nemohla odpočítať. Rozhodný deň bol stanovený na 15.11.2019. Za zdaňovacie obdobie od 1.1.2019 do 14.11.2019 vykázala  zanikajúca spoločnosť základ dane. Môžu si  obaja daňovníci (zrušený daňovníka aj právny nástupca) uplatniť odpočet daňovej straty z týchto rokov  v súlade s § 24b z. č  67/2020 Z. z., ak lehota na podanie DP u zrušeného daňovníka je 29.2.2020 a lehota na podanie DP u právneho nástupcu  za kalendárny rok 2019 je 2.11.2020?
Odpoveď
Podľa §24b z.č.67/2020 Z. z. odpočet daňovej straty podľa §24b ods.1 môže  daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie DP uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia. Podľa §24b ods.3 tohto zákona sa  odpočítava daňová strata od najskoršej po naposledy vykázanú daňovú stratu. Podľa §30 zákona o dani z príjmov môže odpočítať daňovú stratu aj právny nástupca, ak je právnická osoba a jej právny nástupca daňovníkom dane z príjmov a účelom tohto zániku nie je len zníženie alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti. Právny nástupca teda môže pokračovať v odpočítaní  daňovej straty vykázanej zrušeným daňovníkom v rokoch 2015 až 2018 podľa §24b z. č. 67/2020 Z. z. , avšak odpočet môže uplatniť len jeden z daňovníkov. To znamená, že ak odpočet podľa §24b z. č. 67/2020 Z. z. uplatnil daňovník zrušený bez likvidácie v zdaňovacom období  pred rozhodným dňom, právny nástupca už nemôže za rok 2019 pokračovať v  odpočte straty podľa §24b z. č. 67/2020 Z. z. 

Príklad č. 13 - Odpočet neuplatnených strát podľa §24b z. č. 67/2020 Z. z.  u daňovníka zrušeného bez likvidácie  - rozhodný deň v r.2020
Obchodná spoločnosť sa zrušila bez  likvidácie s právnym nástupcom. Zanikajúca spoločnosť vykázala za roky 2015 až 2018 daňové straty, ktoré si nemohla odpočítať. Môže si  tento daňovník  uplatniť dvakrát odpočet daňovej straty z týchto rokov  v súlade s § 24b z. č  67/2020 Z. z., ak rozhodný deň bol stanovený na 10.4.2020 a lehota na podanie DP uplynie 2.11.2020 ako aj lehota na podanie DP za rok 2019 u tohto daňovníka uplynie najneskôr 2.11.2020?
Odpoveď
Ak daňovníkovi zrušenému bez likvidácie uplynie v období od 1.1.2020 do 31.12.2020  posledný deň lehoty na podanie DP za viaceré zdaňovacie obdobia, daňovník môže uplatniť odpočet daňovej straty podľa §24b ods.1 z. č. 67/2020 Z. z. iba v jednom  zdaňovacom období.