Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Preukazovanie vývozu tovaru podľa § 47 zákona o DPH

Preukazovanie vývozu tovaru podľa § 47 zákona o DPH

Otázka:
Daňový subjekt dodal do Kanady tovar, ktorý bližšie nešpecifikoval. Hodnota zásielky bola do 1 000 eur.  Preprava tovaru bola zabezpečená odberateľom prostredníctvom prepravnej spoločnosti TNT. Prepravná spoločnosť dodávateľovi oznámila, že výstup zásielky bol potvrdený colným úradom na konsolidovanom ÚCV manifeste. Dodávateľ položil otázku, či je tento dokument postačujúci na uznanie oslobodenia od DPH podľa § 47 ods. 2 zákona o DPH?


Odpoveď:
K položenej otázke je potrebné uviesť, že zákon o DPH upravuje v § 47 oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb. Ak bol tovar prepravený kupujúcim, potom podľa ods. 2 citovaného ustanovenia je oslobodené od dane dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený kupujúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu. Kupujúci nemôže mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko, s výnimkou tovaru prepraveného na účely vybavenia, zásobenia pohonnými látkami a potravinami výletných lodí a pod. Zákon o DPH v § 47 ods. 3 zákona o DPH upravuje preukazovanie odoslania alebo prepravenia tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu. Platiteľ je povinný vývoz tovaru preukázať colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia EÚ, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru. Preukázanie vývozu tovaru colným vyhlásením nadväzuje na povinnosti vývozcu podľa colných predpisov.
Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v čl. 158 ods. 1 upravuje, že všetok tovar, ktorý je určený na prepustenie do colného režimu okrem colného režimu slobodné pásmo, sa uvádza v colnom vyhlásení pre príslušný colný režim. V ods. 2 citovaného článku sa uvádza, že v osobitných prípadoch iných, ako sa uvádzajú v článku 6 ods. 2, sa colné vyhlásenie môže podávať inými prostriedkami ako technikami elektronického spracovania údajov.  Pravidlom pre tovar určený na prepustenie do colného režimu je, že sa uvádza v colnom vyhlásení. K osobitnými prípadom sa v Delegovanom nariadení komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie sa uvádzajú prípady podania ústneho colného vyhlásenia na colný režim vývoz. Ide o tovar neobchodného charakteru; o tovar obchodnej povahy za predpokladu, že tento tovar nepresahuje buď hodnotu 1 000 EUR alebo čistú hmotnosť 1 000 kg a iné. Vývozné colné vyhlásenia vo forme ústnych colných vyhlásení sú určené predovšetkým pre cestujúcich a nemusia byť v súlade s obchodnou rutinou napríklad expresných kuriérov. Preto sa odporúča, aby expresní kuriéri používali iné zjednodušenie. Predložený manifest nepostačuje na dostatočné preukázanie oslobodenia od dane pri vývoze tovaru, keďže platiteľ je podľa § 47 ods. 3 zákona o DPH povinný vývoz tovaru preukázať colným vyhlásením, v ktorom je  výstup tovaru z územia EU potvrdený colným orgánom.

 


Dátum vydania stanoviska: 18.5.2020