Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Nesplnenie podmienky pre premiestnenie tovaru podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH

Nesplnenie podmienky pre premiestnenie tovaru podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH

Otázka

Platiteľ A so sídlom v SR uzatvoril zmluvu o prenájme dopravných  prostriedkov s platiteľom B so sídlom v SR. Platiteľ B môže podľa zmluvy používať prenajaté dopravné prostriedky na území SR ako aj na území iných členských štátov. Platiteľ B ďalej prenajíma dopravné prostriedky spoločnosti C so sídlom v Rakúsku. Platiteľ B odovzdá dopravné prostriedky spoločnosti C do nájmu na území SR, avšak spoločnosť C ich používa na území Rakúska. V obidvoch prípadoch ide o dlhodobý operatívny prenájom dopravných prostriedkov, t.j. zmluva neobsahuje možnosť ani povinnosť prevodu vlastníckeho práva na nájomcu po uplynutí doby prenájmu. Pre účely DPH popisovaný nájom predstavuje dodanie služby. Po určitom čase sa platiteľ A dohodne so spoločnosťou C na odpredaji prenajatých dopravných prostriedkov. Platiteľ A ukončí zmluvu o operatívnom nájme dopravných prostriedkov s platiteľom B.  Spoločnosť B ukončí zmluvu o operatívnom nájme dopravných prostriedkov so spoločnosťou C.  Platiteľ A odpredá dopravné prostriedky spoločnosti C v čase, kedy sa fyzicky nachádzajú na území Rakúska. Miesto dodania dopravných prostriedkov spoločnosti C je Rakúsko a je predmetom DPH v Rakúsku. Vzniká platiteľovi A povinnosť vykázať premiestnenie dopravných prostriedkov do Rakúska podľa § 8 ods.4 zákona o DPH v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze pri odovzdaní dopravných prostriedkov platiteľovi B, resp. pri predaji dopravných prostriedkov  spoločnosti C? V prípade prenájmu dopravných prostriedkov platiteľom A spoločnosti C, pri ktorom by si spoločnosť C zabezpečila a uhradila prepravu dopravných prostriedkov z tuzemska do Rakúska, by platiteľ A uskutočnil premiestnenie tovaru do Rakúska?

Odpoveď

Za dodanie tovaru sa podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH považuje aj premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby, z tuzemska do iného členského štátu, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený ňou alebo na jej účet do iného členského štátu na účely jej podnikania. Uvedené znenie v zákone o DPH je v súlade s článkom 17 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len smernica). Podľa citovaného článku smernice premiestnenie tovaru, ktorý je súčasťou majetku podniku zdaniteľnej osoby, touto osobou do iného členského štátu sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Premiestnenie do iného členského štátu je každé odoslanie alebo preprava hmotného hnuteľného majetku vykonané zdaniteľnou osobou alebo na jej účet na účely podnikania do miesta určenia mimo územia členského štátu, v ktorom sa majetok nachádza, ale v rámci Spoločenstva. Podľa poskytnutých informácií platiteľ A nezabezpečil prepravu dopravných prostriedkov na vlastný účet do Rakúska, preprava bola vykonaná spoločnosťou C v rámci zmluvného vzťahu prenájmu medzi platiteľom B a spoločnosťou C. Podmienkou premiestnenia tovaru podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH je skutočnosť, že tovar je odoslaný alebo prepravený jeho vlastníkom alebo na jeho účet do iného členského štátu. V posudzovanom prípade tovar nebol prepravený do iného členského štátu vlastníkom tovaru, t.j. platiteľom A alebo na jeho účet, keďže prepravu tovaru do Rakúska zabezpečila a hradila spoločnosť C.

Za predpokladu, že tovar  nebol prepravený do iného členského štátu vlastníkom tovaru, t.j. platiteľom A alebo na jeho účet, nie je splnená jedna z podmienok pre premiestnenie tovaru podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH a dodaniu tovaru s miestom dodania v Rakúsku nepredchádza premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Z uvedeného vyplýva, že platiteľ A nepremiestnil tovar zo SR do Rakúska podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH, v dôsledku čoho nedochádza k jeho vykazovaniu v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze.