Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Premiestnenie tovaru z SR do Švajčiarska, pričom nedochádza k zmene vlastníckého práva

Premiestnenie tovaru z SR do Švajčiarska, pričom nedochádza k zmene vlastníckého práva

Otázka
Spoločnosť A, ktorá má sídlo vo Švajčiarsku a nemá sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň pre účely DPH na Slovensku nakúpi materiál (látku) od dodávateľa, ktorý je usadený v inom členskom štáte EÚ. Tento materiál je prepravený z iného členského štátu priamo na Slovensko, pričom prepravu zabezpečuje dodávateľ. Spoločnosť A dá nadobudnutý materiál opracovať slovenskej spoločnosti B. Materiál je priamo prepravený z iného členského štátu na Slovensko a to priamo do priestorov spoločnosti B. Spoločnosť B opracuje materiál (ušije z látky odev), ktorý je však stále vo vlastníctve spoločnosti A. Spoločnosť B poskytnuté služby opracovania vyfakturuje  spoločnosti A bez DPH, nakoľko miesto dodania služby je v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH vo Švajčiarsku. Finálny výrobok (odev) si spoločnosť A „premiestni“ zo Slovenska do tretieho štátu (do Švajčiarska), kde je umiestnený v sklade spoločnosti A pre účely jeho následného dodania finálnym zákazníkom lokálne vo Švajčiarsku a zahraničným zákazníkom do iných členských štátov. Spoločnosť A nedodáva odev zákazníkom priamo zo Slovenska. Počas celej doby opracovania a následného „premiestnenia“ tovaru zo Slovenska do Švajčiarska je vlastníkom materiálu a tovaru spoločnosť A (t. j. nedôjde k prevodu vlastníctva k látkam ani ušitým odevom na spoločnosť B). Prepravu tovaru zo Slovenska do Švajčiarska rovnako ako vývozné colné konanie je zabezpečené spoločnosťou B, ktorá služby ušitia odevu a prepravy do Švajčiarska fakturuje spoločnosti A. V súlade s colnou legislatívou je spoločnosť B (nie spoločnosť A) uvedená v jednotnom colnom doklade k vývozu ako odosielateľ tovaru. Daňový subjekt žiada o potvrdenie, že „premiestnenie“ vlastného tovaru spoločnosťou A zo Slovenska na územie tretieho štátu sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu, a teda nie je predmetom. Ďalej žiada o potvrdenie, že platiteľovi vzniká nárok na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru  v tuzemsku z iného členského štátu v prípade, ak si nadobudnutý tovar (vlastný) po jeho opracovaní prepraví do tretieho štátu, kde bude tovar naďalej predávať, resp. používať na účely svojho podnikania ako platiteľ vo svojej krajine.
 
Odpoveď
Ustanovenie § 47 zákona o DPH definuje podmienky pre uplatnenie oslobodenia od dane pri vývoze tovaru. Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet do miesta určenia na území tretieho štátu. Z toho vyplýva, že aby bolo možné uplatniť oslobodenie od dane pri vývoze tovaru do iného členského štátu, potom je potrebné splniť dve podmienky, a to:

1. Nakoľko ide o dodanie tovaru, právo nakladať s tovarom ako vlastník musí prejsť na kupujúceho,
2.Tovar musí opustiť územie Spoločenstva, to znamená, že musí byť odoslaný alebo prepravený do miesta určenia na území tretieho štátu.

Keďže v posudzovanom prípade nedochádza k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník na kupujúceho, pretože počas celej doby opracovania  a následnej prepravy tovaru zo Slovenska je vlastníkom materiálu a tovaru spoločnosť A a teda nedochádza k dodaniu tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o DPH, prepravenie vlastného tovaru zahraničnou osobou z tuzemska do tretieho štátu nie je predmetom dane z pridanej hodnoty a nevykazuje sa v daňovom priznaní DPH u spoločnosti B ani u spoločnosti A. V rámci colných predpisov colný režim umožňuje, aby tovar spoločenstva opustil colné územie spoločenstva. Aj v prípade, že predmetný tovar bol prepustený colnými orgánmi do colného režimu vývoz, uvedené nič nemení na skutočnosti, že v posudzovanom prípade nedochádza k dodaniu tovaru, ktoré je predmetom zákona o DPH.
Ďalej, zahraničná osoba, ktorá nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu a vzniká jej daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru, nespĺňa podmienky na vrátenie dane ňou uplatnenou pri nadobudnutí tovaru, pretože jej nebol tovar dodaný platiteľom v tuzemsku. Zahraničná osoba uplatňuje odpočítanie dane z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až § 51 zákona o DPH prostredníctvom daňového priznania, pretože nespĺňa podmienky na vrátenie dane.
V ustanovení § 49 ods. 6 zákona o DPH je uvedené, že platiteľ môže odpočítať daň aj v prípade, ak tovary a služby použije na podnikanie v zahraničí, ak by táto daň bola odpočítateľná, keby táto činnosť bola vykonávaná v tuzemsku. Ak platiteľ dane, ktorý podniká v zahraničí nadobudne v tuzemsku tovar z iného členského štátu a tento tovar je vo vlastníctve platiteľa dane následne prepravený z tuzemska do tretieho štátu na účely jeho podnikania v zahraničí (dodanie tovaru zákazníkom vo Švajčiarsku a zahraničným zákazníkom do iných členských štátov), platiteľ dane si môže uplatniť odpočet DPH za podmienok  a v takom rozsahu, ako keby tieto zdaniteľné obchody uskutočňoval v tuzemsku.