Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vykazovanie vývozu tovaru do tretieho štátu

Vykazovanie vývozu tovaru do tretieho štátu

Otázka:
Vzhľadom na novelizovaný  § 47  ods. 3, ktorý bol doplnený o písm. a) a b) subjekt  žiada o usmernenie pri aplikáciu § 19 ods. 9 zákona o DPH  v prípade, ak pôjde o vývoz tovaru oslobodený od dane, pri ktorom bolo podané ústne  colné vyhlásenie o vývoze tovaru alebo bol vykonaný úkon, považovaný za colné vyhlásenie o vývoze tovaru. Akým spôsobom preukáže platiteľ deň výstupu tovaru z územia EÚ? Podľa poučenia k vyplňovaniu DP pri vývoze tovaru sa základ dane uvádza za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k výstupu tovaru z územia EU. Podľa  § 19 ods. 9 zákona o DPH, ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods. 1 a 2), za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení, alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení.

 

Ďalšou otázkou subjektu je, ako má postupovať platiteľ pri vykazovaní vývozu tovaru do tretích štátov v daňovom priznaní, ak do lehoty na podanie DP, za zdaňovacie obdobie, v ktorom dodal tovar do tretieho štátu, nemá v tom momente od colného úradu elektronickú správu  SK599 a od 01.01.2021 zo zákona o DPH vypadla možnosť mať colné vyhlásenie s potvrdeným vývozom najneskôr do konca 6 mesiaca nasledujúceho po skončení zdaň. obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie.

Odpoveď:
Zákonom č. 344/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), sa s účinnosťou od  1. januára 2021 novelizovalo ustanovenie § 47 ods. 3, ktorým sa rozšíril spôsob preukazovania vývozu tovaru mimo územia Európskej únie.
V zmysle novelizovaného ustanovenia § 47 ods. 3 zákona o DPH odoslanie alebo prepravu tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu podľa odsekov 1 a 2 je platiteľ povinný preukázať dokladom o odoslaní alebo o preprave tovaru a

a) colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, alebo
b) inými dôkazmi podľa osobitného predpisu 21b), ak ide o
1.   podanie ústneho colného vyhlásenia o vývoze tovaru alebo
2.   vykonanie úkonu považovaného za colné vyhlásenie o vývoze tovaru.
To znamená, že sa umožnilo platiteľovi preukázať odoslanie tovaru na územie tretieho štátu, v prípade podania ústneho colného vyhlásenia pre vývoz tovaru alebo vykonania úkonu považovaného za colné vyhlásenie o vývoze tovaru, aj inými dôkazmi špecifikovanými  v článku 335 ods. 4  vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Takýmito inými dôkazmi môže byť:
a) exemplár dodacieho listu podpísaný alebo potvrdený príjemcom mimo colného územia Únie,
b) doklad o zaplatení,
c) faktúra,
d) dodací list,
e) doklad podpísaný alebo potvrdený hospodárskym subjektom, ktorý prepravil tovar z colného územia Únie,
f) doklad vybavovaný colným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny v súlade s pravidlami a postupmi uplatniteľnými v uvedenom štáte alebo krajine,
g) evidencia hospodárskeho subjektu týkajúca sa tovaru dodávaného lodiam, lietadlám alebo zariadeniam na mori.
Tieto dôkazy sa môžu poskytnúť  alternatívne, najmä jedným alebo viacerými z týchto spôsobov.

Deň dodania tovaru v prípade vývozu tovaru je osobitne upravený § 19 ods. 9 zákona o DPH, v zmysle ktorého, ak  je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods. 1 a 2), za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení. Zákon o DPH v ustanovení § 19 ods. 9, nadväzne na novelou rozšírené spôsoby preukazovania vývozu tovaru, neupravuje osobitne deň dodania tovaru v prípade, kedy platiteľ podľa colných predpisov môže podať ústne colné vyhlásenie o vývoze tovaru alebo vykonať úkon považovaný za colné vyhlásenie a vývoze tovaru, ktoré preukazuje týmito inými dôkazmi.

Keďže otázkou nadväzne na vyššie uvedené rozšírenie spôsobu preukazovania vývozu tovaru mimo EÚ je:
1. aký deň je možné považovať za deň výstupu tovaru z územia EÚ pre účely určenia dňa dodania tovaru v prípade vývozu tovaru, kedy podľa colných predpisov môže platiteľ podať ústne colné vyhlásenie o vývoze tovaru alebo vykonať úkon považovaný za colné vyhlásenie o vývoze tovaru, ako aj to,
2. aký úkon je možné rozumieť pod pojmom „vykonanie úkonu považovaného za colné vyhlásenie o vývoze tovaru“
oddelenie metodiky DPH požiadalo  o vyjadrenie k predmetným otázkam Odbor colný, oddelenie výkonu colného dohľadu.

Stanovisko oddelenia výkonu colného dohľadu:
Podľa čl. 5 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „Colný kódex“) je deklarant osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie, vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné vyhlásenie o vstupe, predbežné colné vyhlásenie o výstupe, vyhlásenie o spätnom vývoze alebo oznámenie o spätnom vývoze vo vlastnom mene, alebo osoba, v ktorej mene sa takéto vyhlásenie alebo oznámenie podáva.


Podľa čl. 158 ods. 2 Colného kódexu sa v osobitných prípadoch iných, ako sa uvádzajú v článku 6 ods. 2 Colného kódexu, môže colné vyhlásenie podávať inými prostriedkami ako technikami elektronického spracovania údajov, t. j. colné vyhlásenie sa môže za osobitých okolností podať aj ústne alebo urobiť iným úkonom, ktorým deklarant prejaví svoju vôľu, na to aby bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu.
Podľa čl. 137 ods. 1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 so zreteľom na podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie v platnom znení (ďalej len „Delegované nariadenie“) sa colné vyhlásenia na colný režim vývoz môžu podať ústne v prípade tohto tovaru:
a) tovar neobchodnej povahy;
b) tovar obchodnej povahy za predpokladu, že tento tovar nepresahuje buď hodnotu 1 000 EUR alebo čistú hmotnosť 1 000 kg;
c) dopravné prostriedky registrované na colnom území Únie a určené na spätný dovoz, ako aj náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre uvedené dopravné prostriedky;
d) domáce zvieratá vyvážané pri príležitosti presunu poľnohospodárskych činností z Únie do tretej krajiny, ktoré sú oslobodené od cla na základe článku 115 nariadenia (ES) č. 1186/2009;
e) produkty získané poľnohospodárskymi výrobcami hospodáriacimi na pozemkoch v Únii, ktoré sú oslobodené od cla na základe článkov 116, 117 a 118 nariadenia (ES) č. 1186/2009;
f) osivo vyvážané poľnohospodárskymi výrobcami na účely použitia na pozemkoch v tretích krajinách, ktoré sú oslobodené od cla na základe článkov 119 a 120 nariadenia (ES) č. 1186/2009;
g) krmivo a napájanie sprevádzajúce zvieratá počas ich vývozu, ktoré je oslobodené od cla na základe článku 121 nariadenia (ES) č. 1186/2009.

Podľa čl. 141 ods. 1 Delegovaného nariadenia sa za colné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze považujú nasledovné úkony:
a) prechod zeleným pruhom alebo pruhom „nič na preclenie“ na colnom úrade, na ktorom je zavedený systém dvoch pruhov;
b) prechod colným úradom, na ktorom nie je zavedený systém dvoch pruhov;
c) pripevnenie nálepky „nič na preclenie“ alebo disku colného vyhlásenia na predné sklo osobných áut, ak túto možnosť stanovujú vnútroštátne ustanovenia;
d) samotný úkon, keď tovar prekročí hranicu colného územia Únie v ktorejkoľvek z týchto situácií:
i. keď sa výnimka z povinnosti prepraviť tovar na príslušné miesto uplatňuje v súlade s osobitnými pravidlami uvedenými v článku 135 ods. 5 kódexu;
ii. keď sa tovar považuje za navrhnutý na spätný vývoz v súlade s článkom 139 ods. 2 tohto nariadenia;
iii. keď sa tovar považuje za navrhnutý do colného režimu vývoz v súlade s článkom 140 ods. 1 tohto nariadenia.
iv. keď sa dopravný prostriedok uvedený v článku 212 považuje za navrhnutý do colného režimu dočasné použitie v súlade s článkom 139 ods. 1 tohto nariadenia;
v. keď sa dopravný prostriedok, ktorý nie je dopravným prostriedkom Únie a spĺňa podmienky stanovené v článku 203 kódexu, prepraví na colné územie Únie v súlade s článkom 138 písm. c) tohto nariadenia.

Keď sa colné vyhlásenie podá ústne v súlade s článkom 135 alebo 137 Delegovaného nariadenia na tovar, ktorý podlieha dovoznému alebo vývoznému clu alebo iným poplatkom, colné orgány vydajú podľa čl. 217 Vykonávacieho nariadenia dotknutej osobe potvrdenie o prijatí pri zaplatení splatnej sumy uvedeného cla alebo uvedených poplatkov.
Toto potvrdenie musí obsahovať aspoň tieto informácie:
a) opis tovaru, ktorý je dostatočne presný, aby umožnil identifikáciu tovaru;
b) fakturovanú hodnotu, alebo ak nie je k dispozícii, množstvo tovaru;
c) výšku vybraného cla a iných poplatkov;
d) dátum vystavenia potvrdenia;
e) názov orgánu, ktorý ho vystavil.

Podľa čl. 219 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v platnom znení (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“), keď sa na základe kontroly zistí, že úkon uvedený v článku 141 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 bol vykonaný, ale tovar prepravovaný na colné územie Únie alebo tovar prepravovaný z colného územia Únie nie je tovar uvedený v článkoch 138, 139 a 140 uvedeného delegovaného nariadenia, colné vyhlásenie na uvedený tovar sa považuje za nepodané.

Podľa čl. 221 Vykonávacieho nariadenia sa ústne vývozné colné vyhlásenie a ústne colné vyhlásenie o spätnom vývoze podávajú na colnom úrade príslušnom pre miesto výstupu tovaru.

Podľa § 36 ods. 5 Colného zákona na rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu oznámené ústne alebo iným spôsobom sa nevzťahujú ustanovenia § 36 ods. 1 Colného zákona ani Správny poriadok, t. j. na takéto úkony deklaranta colné predpisy nekladú žiadne obsahové ani formálne požiadavky. Ak je totiž colné vyhlásenie podané v súlade s ustanovenými podmienkami, v momente vykonania úkonu sa tovar považuje za predložený a zároveň prepustený. V prípade ústne podaného colného vyhlásenia je formou rozhodnutia tzv. ústne rozhodnutie a v prípade konkludentne podaného colného vyhlásenia je formou rozhodnutia tzv. fiktívne rozhodnutie.

1. Aký deň je možné považovať za deň výstupu tovaru z územia EÚ pre účely určenia dňa dodania tovaru
Tovar v poštovej zásielke s hodnotou nepresahujúcou 1 000 EUR, pre ktorú nie je povinnosť zaplatiť vývozné clo, môže byť deklarovaný na vývoz pri výstupe z colného územia Únie v súlade s článkom 141 ods. 4 Delegovaného nariadenia.
V súlade s článkom 141 ods. 4 Delegovaného nariadenia, sa tovar v poštovej zásielke, ktorého hodnota nepresahuje 1 000 EUR a ktorý nepodlieha vývoznému clu, považuje za navrhnutý do colného režimu vývoz jeho výstupom z colného územia Únie.
Podľa čl. 141 ods. 4a Delegovaného nariadenia, tovar v expresnej zásielke, ktorého hodnota nepresahuje 1 000 EUR a ktorý nepodlieha vývoznému clu, sa považuje za navrhnutý do colného režimu vývoz jeho predložením colnému úradu výstupu za predpokladu, že colné orgány majú k dispozícii údaje v prepravnom doklade a/alebo faktúre a prijmú ich.
Za akt colného vyhlásenia sa považuje výstup tovaru. Z tohto dôvodu sa na účely režimu vývozu nevyžaduje žiadne formálne colné vyhlásenie.
Tovar iný ako poštové zásielky s hodnotou nepresahujúcou 1 000 EUR alebo s hmotnosťou nepresahujúcou 1 000 kg sa môže ústne deklarovať pre vývozný colný režim v súlade s článkom 137 ods. 1 písm. b) Delegovaného nariadenia. Ústne colné vyhlásenie sa musí vykonať na colnom úrade príslušnom pre miesto výstupu tovaru, ako je stanovené v článku 221 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia. Vývozné colné vyhlásenia vo forme ústnych colných vyhlásení sú však predovšetkým určené pre cestujúcich a nemali by byť bežnou obchodnou rutinou napríklad expresných kuriérov.
Preto sa odporúča, aby expresní kuriéri používali iné zjednodušenie. Akýkoľvek komerčný tovar iný ako poštové zásielky s hodnotou nepresahujúcou 1 000 EUR alebo s hmotnosťou nepresahujúcou 1 000 kg sa môžu tiež považovať za tovar deklarovaný na výstup z colného územia Únie. Vývozné vyhlásenie zodpovedá aktu prekročenia hraničného prechodu tovarom. Právny základ tohto zjednodušenia je uvedený v článku 141 ods. 1 písm. d) bode iii) Delegovaného nariadenia. Tento článok umožňuje uplatňovanie tohto zjednodušenia v súvislosti s tovarom uvedeným v článku 140 ods. 1 Delegovaného nariadenia, ktorý umožňuje podanie colného vyhlásenia akýmkoľvek iným aktom pre tovar uvedený v článku 137 Delegovaného nariadenia, v súlade s článkom 141 Delegovaného nariadenia. Toto zjednodušenie ponúka možnosť vyniesť tovar z colného územia Únie s výnimkou poštových zásielok s hodnotou nepresahujúcou 1 000 EUR alebo s hmotnosťou nepresahujúcou 1 000 kg de facto bez akýchkoľvek vývozných formalít. 
V nadväznosti na vyššie uvedené by sa za deň výstupu tovaru z územia EÚ mal považovať deň, kedy tovar skutočne opustil územie Únie, nakoľko je to ale niekedy obťažne dokázať máme za to, že sa za deň výstupu tovaru môže najskôr považovať deň, kedy príjemca prevzal tovar. Ak je ale deklarant schopný poskytnúť iný dôkaz o tom, že tovar opustil colné územie Únie aj s dátumom, ku ktorému tovar skutočne opustil colné územie Únie, sa za deň výstupu bude považovať deň uvedený deklarantom (deň výstupu je v určitých prípadoch možné vydokladovať, na základe sprievodných dokladov vzťahujúcich sa k tovaru napr. CMR, resp. letecký doklad AWB, príp. iné).

2.  Aký úkon je možné rozumieť pod pojmom „vykonanie úkonu považovaného za colné vyhlásenie o vývoze“.
Úkony považované za colné vyhlásenia sú definované v čl. 141 ods. 1 Delegovaného nariadenia.

Colné úrady nedisponujú databázou v rámci ktorej je možné overiť moment (deň) podania ústneho vyhlásenia alebo vykonanie úkonu považovaného za colné vyhlásenie.

 

K ďalšej otázke, ktorá sa týka postupu platiteľa pri vykazovaní vývozu tovaru v daňovom priznaní, ak do lehoty na podanie daňového priznania platiteľ nemá elektronickú správu SK599 (Potvrdenie o výstupe tovaru), nadväzne na novelizované ustanovenie § 47 ods. 3 zákona o DPH a vypustenie jeho časti týkajúcej sa stanovenej šesťmesačnej lehoty, do ktorej platiteľ bol povinný mať colné vyhlásenia s potvrdeným výstupom tovaru z územia EÚ, aby mu bolo uznané oslobodenie od dane podľa § 47 ods. 1 a ods. 2 zákona o DPH, uvádza FR SR nasledovné:

Novelizované ustanovenie § 47 ods. 3 zákona o DPH nepodmieňuje uplatnenie oslobodenia od dane pri vývoze tovaru určitým časovým obdobím, v ktorom platiteľ musí mať colné vyhlásenie podľa písm. a) alebo iné dôkazy podľa písm. b). FR SR zastáva názor, že platiteľ je povinný mať doklady podľa § 47 ods. 3 zákona o DPH preukazujúce odoslanie alebo prepravu do miesta určenia na území tretieho štátu do lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k výstupu tovaru z územia EÚ. Ak platiteľ nedisponuje dokladmi uvedenými v § 47 ods. 3  zákona o DPH v lehote na podanie daňového priznania, musí uviesť dodanie tovaru bez možnosti oslobodenia od dane a uplatniť na dodaný tovar daň. Ak platiteľ dane bude mať tieto doklady po termíne na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie a uplatniť oslobodenie od dane na dodaný tovar s miestom určenia na území tretieho štátu v súlade s podmienkami podľa §  47 ods. 3 zákona o DPH.

 

Dátum vydania stanoviska: 12.4.2021