Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dodanie lietadla z Nemecka na Slovensko tzv. technickým letom

Dodanie lietadla z Nemecka na Slovensko tzv. technickým letom

Otázka
Spoločnosť A, ktorá je platiteľom dane podľa § 4 zákona o DPH, kúpi od spoločnosti B, ktorá má sídlo v Nemecku a je osobou identifikovanou pre daň v Nemecku lietadlo s prepravou z Nemecka na Slovensko, pričom lietadlo je prepravené do miesta určenia na Slovensku  tzv. technickým letom. Náklady na prevádzku technického letu z Nemecka na Slovensko znáša v plnej výške spoločnosť B. Na základe kúpnej zmluvy prechádza právo nakladať s lietadlom ako vlastník na spoločnosť A počas technického letu v mieste dodania medzinárodný vzdušný priestor. Lietadlo v súvislosti s dodaním vzlietne a fyzicky opustí územie Nemecko a pristane v tuzemsku, teda tovar je dodaný medzi dvomi štátmi v rámci Spoločenstva a v nadväznosti na uvedené spoločnosť A zastáva názor, že tento presun lietadla z miesta odletu v Nemecku do miesta pristátia v tuzemsku možno považovať za prepravu tovaru a uvedená transakcia sa považuje za dodanie tovaru s prepravou. Spoločnosť A sa teda pýta, či technický let lietadla, ktorého účelom je dodanie lietadla z Nemecka do miesta určenia zákazníkovi v SR možno považovať za prepravu tovaru a či v uvedenom prípade ide medzi spoločnosťou B a spoločnosťou A o dodanie tovaru s prepravou a uvedená transakcia sa z pohľadu zákona o DPH považuje za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu napriek dohodnutému miestu dodania „medzinárodný vzdušný priestor“ ?


Odpoveď
V uvedenom prípade je predmetom dodania špecifický druh tovaru – lietadlo, t.j. dopravný prostriedok, ktorý je schopný lietať a tak sa premiestniť z jedného miesta na druhé. Skutočnosť, že lietadlo v súvislosti s jeho dodaním (predajom) vzlietlo z letiska v Nemecku a pristalo v mieste určenia zákazníkovi na letisku v Bratislave, t.j. tovar fyzicky opustil členský štát dodania a bol prepravený do tuzemska znamená, že z pohľadu uplatňovania zákona o DPH došlo v tuzemsku k nadobudnutiu tovaru za protihodnotu z iného členského štátu, ktoré je podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o DPH predmetom dane v Slovenskej republike. Miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi (§ 17 ods. 1 zákona o DPH).
Podľa § 11 ods. 1 zákona o DPH sa za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu  je predmetom dane, ak nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte a dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja.

V kontexte vyššie uvedeného, ak je lietadlo v súvislosti s jeho dodaním v rámci Spoločenstva prepravené z iného členského štátu zákazníkovi do miesta určenia v SR, tak z pohľadu uplatňovania zákona o DPH dochádza v tuzemsku k nadobudnutiu tovaru za protihodnotu z iného členského štátu, ktoré je podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o DPH predmetom dane v Slovenskej republike.