Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie/neuplatnenie oslobodenia dodania tovaru podľa § 43 ods. 6 písm. b) zákona o DPH

Uplatnenie/neuplatnenie oslobodenia dodania tovaru podľa § 43 ods. 6 písm. b) zákona o DPH

Otázka:
Ako môže postupovať predajca tovaru, keď tovar predal s DPH zamestnancovi Európskej investičnej banky v Luxembursku (zamestnanec je slovenským občanom), ktorý mu po mesiaci od predaja predložil doklad v zmysle § 43 ods. 7 zákona o DPH a žiadal ho o vrátenie dane? Môže predajca pôvodný vystavený doklad s DPH opraviť? Ak nie, ako má zamestnanec Európskej investičnej banky v Luxembursku postupovať?
   
Odpoveď:
Podľa § 43 ods. 7  zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“)  platiteľ je povinný preukázať oslobodenie od dane podľa  § 43 ods. 6 zákona o DPH potvrdením na úradnom tlačive na oslobodenie od dane, ktoré je vyhotovené príslušným štátnym orgánom iného členského štátu a ktoré odberateľ odovzdal platiteľovi. Tuzemský dodávateľ tovaru alebo služby (platiteľ DPH) postupuje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorých súčasťou je aj predmetné vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, preto má právo vyžadovať potvrdenie na úradnom tlačive na účely priznania oslobodenia v čase dodania tovaru alebo služby  tzn. v čase pred prijatím úhrady za dodávku, kedy už by malo byť zrejmé, či sa uplatňuje oslobodenie od dane alebo nie, lebo od toho sa odvíja výška sumy na úhradu.

Zákon  o DPH  upravuje oslobodenie od dane pri dodaní tovaru  a dodaní služieb z tuzemska do iného členského štátu EÚ
- pre pracovníkov diplomatických misií iných štátov ako Slovenskej republiky zriadené na území iného členského štátu EÚ, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike (§ 43 ods. 6 písm. a) zákona o DPH),
- pre pracovníkov medzinárodných organizácií iných, ako sú uvedené v § 43 ods. 6 písm. b) zákona o DPH, zriadených na území iného členského štátu, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike, v rozsahu a za podmienok podľa medzinárodných zmlúv (§ 43 ods. 6 písm. c) zákona o DPH).

Podľa § 43 ods. 6  písm. b) zákona o DPH oslobodené od dane je dodanie tovaru a dodanie služby  Európskej únii, Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu a orgánom nimi zriadenými, Európskej centrálnej banke a Európskej investičnej banke v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou. Podľa tohto ustanovenia ide o oslobodenie od dane dodania tovarov a služieb pre  medzinárodné organizácie {Odvolávka 21a) -  Čl. 343 Konsolidovaného znenia Zmluvy o fungovaní Európskej únii (Ú. v. EÚ C 83, 30.3.2010), Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní protokolmi o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 553/2004 Z. z.)} a  nie ich pracovníkov.

Z ustanovenia § 43 ods. 6 zákona o DPH vyplýva, že zamestnancovi Európskej investičnej banky v Luxembursku, aj ak by bol potvrdenie podľa § 43 ods. 7 zákona o DPH predložil predávajúcemu platiteľovi dane pred kúpou tovaru,  neprináleží  oslobodenie od dane.

Potvrdenie na úradnom tlačive na účely priznania oslobodenia je stanovené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 282/2011. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Ministerstvo Financií SR vydalo Oznámenie o postupe pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru a služby z tuzemska do iného členského štátu EÚ  č. MF/16394/2005-73 (Oznámenie 49 - Finančný spravodajca č. 5/2005), ktorého súčasťou je  tlačivo potvrdenia na oslobodenie  od dane. Text vysvetliviek naznačuje, že kupujúci, ktorý má v súlade s § 43 ods. 6 zákona o DPH nárok na nákup tovarov a služieb oslobodených od DPH, si dáva potvrdiť „potvrdenie“ ešte pred uskutočnením kúpy tovaru alebo služby a toto potvrdenie  už pri kúpe, teda  v čase pred prijatím úhrady za dodávku, musí predložiť predávajúcemu. Nie je možné predkladať tlačivo predávajúcemu  po kúpe tovarov a služieb. Ak nie je tlačivo na oslobodenie od DPH kupujúcim predložené predávajúcemu pred kúpou tovarov a služieb (v momente nákupu), potom predávajúci predá tovar v cene s DPH. Predávajúci  následne po predaji už nemôže urobiť  opravu aj ak by kupujúci priniesol potvrdené tlačivo na oslobodenie od DPH dodatočne.

Predajca postupoval správne a nie je dôvod  ani možnosť na opravu, pretože kupujúci - zamestnanec Európskej investičnej banky v Luxembursku, slovenský občan,  nie je osobou, ktorá má v súlade s § 43 ods. 6 zákona o DPH nárok na nákup tovarov a služieb oslobodených od DPH a to ani v prípade, ak by mal tento kupujúci potvrdené tlačivo na oslobodenie, ktoré by predložil predávajúcemu  pred kúpou tovaru.


Dátum vydania stanoviska: 28.2.2019