Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Stanovenie lehoty pre uplatnenie § 43 ods. 8 zákona o DPH

Stanovenie lehoty pre uplatnenie § 43 ods. 8 zákona o DPH

Otázka:
Daňový subjekt dodal v decembri 2018 tovar z tuzemska do iného členského štátu, do Poľska. V súvislosti s touto dodávkou sa pýta, že ak nesplní podmienku dokladovania podľa § 43 zákona o DPH, v ktorom zdaňovacom období je povinný uviesť dodanie tovaru bez oslobodenia od dane? Následne, ak by získal potrebné doklady po uplynutí uvedenej lehoty, napr. po 10 mesiacoch od dodania tovaru, či má možnosť uplatniť vrátenie priznanej a zaplatenej DPH? Daňový subjekt sa taktiež pýta, či sa posúva posledný deň 6. mesiaca (30. jún 2019) na najbližší pracovný deň, teda na 1.7.2019, keďže tento deň pripadne na nedeľu?


Odpoveď:
Z ustanovenia § 43 ods. 8 zákona o DPH vyplýva, že ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu vykoná odberateľ alebo ju zabezpečí odberateľ inou osobou, dodávateľ tovaru je povinný mať doklady uvedené v § 43 ods. 5 písm. b) alebo c) do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru. Ak platiteľ dane nedisponuje dokladmi v zákonom stanovenej lehote, musí uviesť dodanie tovaru bez oslobodenia od dane do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynula táto lehota. Máme za to, že táto lehota uplynula posledným dňom 6. mesiaca (poslednou sekundou posledného dňa 6. mesiaca) nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru.

Ak v prípade daňového subjektu vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH v decembri 2018, potom má mať doklady preukazujúce oslobodenie od DPH do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru, teda do konca júna 2019. Ak do tohto termínu daňový subjekt nebude mať potrebné doklady, musí uviesť dodanie tovaru bez oslobodenia od DPH do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynula táto lehota, teda do daňového priznania za jún 2019. Ak tento deň pripadne na nedeľu, neposúva sa na najbližší pracovný deň.


Dátum vydania stanoviska: 13.5.2019