Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Preukazovanie vývozu tovaru v prípade zásielok nepatrnej hodnoty pre účely uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 47 zákona o DPH

Preukazovanie vývozu tovaru v prípade zásielok nepatrnej hodnoty pre účely uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 47 zákona o DPH

Otázka:
Platiteľ DPH dodáva do 3. štátov (napr. USA) súkromným osobám tovar (parfumy). Každý balík má hodnotu cca 50 až 100 eur. Platiteľ DPH colné vyhlásenie nevybavuje, ale uvádza, že z podacieho lístka z pošty je preukázané, že tovar opustil územie EÚ. Poukazuje na zákon o DPH, kde sa v § 47 vyžaduje preukázať oslobodenie od dane potvrdeným colným vyhlásením. Vo svojej otázke sa ale odvoláva na Rozsudok súdneho dvora z 28. marca 2019 vo veci C-275/18, na základe ktorého nie je možné viazať oslobodenie od dane na colný režim, ak je preukázané, že tovar opustil územie EÚ.  Platiteľ DPH sa pýta, či v tomto prípade na uplatnenie oslobodenia od DPH pri vývoze tovaru z tuzemska do 3. štátu bude stačiť podací lístok z pošty, ktorým by preukázal, že predmetná zásielka bola odoslaná do tretieho štátu?


Odpoveď:
Podľa čl. 146 bod 1 písm. a) smernice 2006/112/ES (ďalej „smernica o DPH“) členské štáty oslobodia od dane dodanie tovaru, ktorý je zaslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia mimo Spoločenstva.  Čl. 131  smernice o DPH upravuje, že oslobodenie od dane sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia Spoločenstva a v súlade s podmienkami, ktoré členské štáty stanovia na účely zabezpečenia správneho a jednoznačného uplatňovania tohto oslobodenia od dane a na účely predchádzania akýmkoľvek možným daňovým únikom, vyhýbaniu sa dani alebo zneužitiu dane.

Slovenská republika ustanovila v § 47 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) oslobodené dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia v tretej krajine. Vývoz tovaru do tretích štátov znamená, že tovar fyzicky opustí územie Európskej únie. Odoslanie alebo prepravenie tovaru je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o DPH platiteľ povinný preukázať colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia EÚ, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru. Uvedené ustanovenie zákona o DPH nadväzuje na čl. 269 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Podľa bodu 1. citovaného ustanovenia tovar Únie, ktorý sa má prepraviť z colného územia Únie, sa prepúšťa do colného režimu vývoz.

V predloženom dopyte je uvedené, že platiteľ dodáva do tretích štátov parfumy súkromným osobám a každý balík má hodnotu cca 50 - 100 eur. Balíky zasiela poštou a z podacieho lístka je zrejmé, že tovar opustil územie EÚ. Otázka platiteľa smeruje k tomu, či pre uplatnenie oslobodenia od dane dodaného tovaru postačí preukázanie prepravy tovaru podacím lístkom z pošty, ktorý slúži ako podacia potvrdenka a slúži aj na prípadnú reklamáciu prepravy tovaru. Platiteľ sa odvoláva na rozsudok SD EÚ č. C - 275/18, z ktorého podľa neho vyplýva, že nedodržanie formálnej požiadavky prepustenia tovaru určeného na vývoz do colného režimu vývoz nemôže viesť k tomu, že vývozca stratí nárok na oslobodenie od dane pri vývoze, pokiaľ sa preukáže, že dotknutý tovar skutočne opustil územie Únie (bod 38 rozsudku).

V predmetnom rozsudku SD EÚ C – 275/18 Milan Vinš sa SD EÚ zaoberá posúdením konkrétneho prípadu, a to aj v súvislosti s vnútroštátnym zákonom platným v ČR, ktorého úprava je ale odlišná od úpravy v zákone o DPH v SR. Podľa colných predpisov tovar prepravovaný z colného územia Únie sa prepúšťa do colného režimu vývoz. Colné konanie môže byť bežné a zjednodušené, kedy colné orgány môžu upustiť od požiadavky podať dodatočné colné vyhlásenie, ak zjednodušené colné vyhlásenie sa týka tovaru, ktorého hodnota nedosahuje štatistickú prahovú hodnotu 1 000 eur. V prípade vývozu tovaru v hodnote neprevyšujúcej 1 000 eur FR SR poukazuje práve na poštovú prepravu, pri ktorej Slovenská pošta, a. s. vo svojich materiáloch pre verejnosť uvádza, že ak si odosielateľ uplatňuje pravidlá DPH, je povinný zásielku pred jej podaním na pošte colne prerokovať. Z uvedeného vyplýva, že nepostačuje na preukázanie vývozu tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. podací lístok, ale tlačivo colného vyhlásenia, ktoré je na Slovenskej pošte dostupné.

 

Dátum vydania stanoviska: 22.11.2019