Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oslobodenie dodania tovaru podľa § 43 ods. 6 písm. d) zákona o DPH

Oslobodenie dodania tovaru podľa § 43 ods. 6 písm. d) zákona o DPH

Otázka:
Daňový subjekt sa pýta, či je možné uplatniť oslobodenie od DPH podľa § 43 ods. 6 písm. d) v nasledujúcich prípadoch:

1. Platiteľ dane fakturuje dodanie tovaru (PHM nakúpené na území SR) nemeckým ozbrojeným silám NATO. Podľa § 13 Zákona o DPH je miesto dodania tovaru na území SR. Je možné v tomto prípade uplatniť oslobodenie od DPH v zmysle § 43 ods. 6 písm. d) zákona o DPH, ak je splnená podmienka, že sa ozbrojené sily  podieľajú na spoločnom obrannom úsilí a dodávateľ má potvrdenie od odberateľa podľa § 43 ods. 7 zákona o DPH ?

2. Zdaniteľná osoba so sídlom v Nemecku (t.j. usadená v inom členskom štáte) fakturuje dodanie tovaru (PHM nakúpené na území SR) nemeckým ozbrojeným silám NATO. Podľa § 13 Zákona o DPH je miestom dodania tovaru na území SR.

a) Je možné v tomto prípade uplatniť oslobodenie od DPH v zmysle § 43 ods. 6 písm. d) zákona o DPH, ak je splnená podmienka, že sa ozbrojené sily  podieľajú na spoločnom obrannom úsilí a dodávateľ má potvrdenie od odberateľa podľa § 43 ods. 7 zákona o DPH ?
b) Vznikne zdaniteľnej osobe so sídlom v Nemecku povinnosť registrácie v SR podľa § 5 zákona o DPH pred dodaním tovaru na nemecké ozbrojené sily NATO v SR, (zdaniteľná osoba so sídlom v Nemecku nemá stálu prevádzkareň pre účely DPH v SR), ak bude predmetom dodania na území SR iba dodanie tovaru s oslobodením podľa § 43 ods. 6 písm. d) zákona o DPH.
c) V prípade, že nemeckej zdaniteľnej osobe vznikne povinnosť registrácie v SR, vznikne jej nárok na uplatnenie odpočtu DPH (napr. z nakúpených PHM v SR) prostredníctvom daňového priznania podaného v SR aj v tom prípade, že na území SR uskutoční iba dodávky, pri ktorých uplatní oslobodenie podľa § 43 ods. 6 písm. d) zákona o DPH (napr. predaj nakúpených PHM v SR na ozbrojené sily)?


Odpoveď:

1. Priame oslobodenie podľa § 43 ods. 6 písm. d) zákona o DPH  - od DPH  je oslobodené dodanie tovaru a služby   do iného členského štátu  pre ozbrojené sily iného štátu  možné iba v prípade, ak tieto ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami štátu určenia dodávok a ak je dodanie z tuzemska do iného členského štátu, čo predpokladá pri dodaní tovaru odoslanie, prepravenie tovaru mimo tuzemska. Ak by platiteľ dane fakturoval dodanie tovaru nemeckým ozbrojeným silám NATO s dodaním (odoslaním) do iného členského štátu ako je Nemecko, uplatnil by oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 6 písm. d) zákona o DPH. Inak by  dodávku tovaru  platiteľ uskutočnil s DPH a nemecké ozbrojené sily NATO by uplatňovali nepriame oslobodenie od dane  formou vrátenia dane podľa § 63 zákona o DPH.

Obdobne ako pri každom tovare je to aj v  prípade nákupu pohonných hmôt (PHM) nakúpených na území SR. Je možné uplatniť priame oslobodenie podľa § 43 ods. 6 písm. d) zákona o DPH iba,  ak sa tieto PHM prepravia (odošlú) z tuzemska pre nemecké ozbrojené sily NATO do iného členského štátu ako je Nemecko, teda štátom určenia  dodávky nie je Nemecko, ale iný členský štát. Inak  sa uplatní  oslobodenie od DPH formou vrátenia dane podľa § 63 zákona o DPH.

 

2. Podľa § 5 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len "zahraničná osoba"), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len tovary a služby uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) až f) zákona o DPH.

 Z uvedeného vyplýva, že k uvádzanej otázke, písm. a) a b)  príkladu vznikne zdaniteľnej osobe so sídlom v Nemecku povinnosť registrácie sa pre DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH. Následne zahraničná osoba registrovaná pre DPH v tuzemsku v prípade dodania pohonných hmôt (PHM) nakúpených na území SR  uplatňuje priame oslobodenie podľa § 43 ods. 6 písm. d) zákona o DPH,  ak sa tieto PHM prepravia (odošlú) z tuzemska pre nemecké ozbrojené sily NATO do iného členského štátu ako je Nemecko, teda štátom určenia  dodávky nie je Nemecko, ale iný členský štát. Inak  sa uplatní dodanie so slovenskou DPH a nemecké ozbrojené sily uplatnia oslobodenie od DPH formou vrátenia dane podľa § 63 zákona o DPH.

Zahraničná osoba (zdaniteľná osoba usadená v Nemecku), registrovaná pre DPH v tuzemsku, má nárok na odpočítanie dane podľa § 49 – 51 zákona o DPH z nákupu tovaru (PHM) v tuzemsku v prípade, ak uskutoční  ňou nakúpeným tovarom (napr. aj PHM) dodanie a priamym oslobodením dodávky tovaru podľa § 43 ods. 6 písm. d) zákona o DPH alebo dodanie v tuzemsku s uplatnením DPH, kedy kupujúci (ozbrojené sily) budú uplatňovať vrátenie dane podľa § 63 zákona o DPH. Oslobodenie dodávky  podľa tohto ustanovenia zákona o DPH je oslobodením s nárokom na odpočítanie dane podľa § 49 – 51 zákona o DPH


Legislatíva:
Podľa čl. 151 Smernice 2006/112/ES  o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „smernica“) obecne platí, že od dane z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“) je oslobodené dodanie tovarov a poskytnutie služieb pre osoby uvedené v ods. 1 písm. a) až e).

Oslobodenie od dane (čl. 151 ods. 1  druhý pododsek smernice) podlieha obmedzeniam, ktoré stanoví hostiteľský členský štát dovtedy, kým sa neprijme jednotná daňová úprava.

Podľa čl. 151 ods. 2  smernice v prípade, ak sa tovar nezasiela alebo neprepravuje z členského štátu, v ktorom sa dodanie tovaru uskutočňuje, a u poskytnutia služieb sa oslobodenie od dane môže uskutočniť formou vrátenia DPH.

Do  zákona č.  222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) boli tieto dve vyššie uvedené ustanovenia transponované ako oslobodenie od dane priame  (§ 43 ods. 6 zákona o DPH) alebo oslobodenie  realizované formou vrátenia dane (§ 61, § 62, § 62a a § 63 zákona o DPH).

Ustanovenie § 43 ods. 6 zákona o DPH  ustanovuje priame oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu resp. aj dodaní služby z tuzemska do iného členského štátu pre príjemcov  podľa § 43 ods. 6 písm. a) až d) zákona o DPH so sídlom v inom členskom štáte (mimo SR, mimo tuzemska), za predpokladu, že tovary a služby sú týmto príjemcom dodané do iného členského štátu.

Podľa čl. 3 ods. 2  Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev orgány Slovenskej republiky, v prípade nákupov tovaru a služieb vnútri Spoločenstva, poskytnú priame oslobodenie od DPH, ak dodávateľ obdrží tlačivo potvrdzujúce oslobodenie tovaru a služieb, ktoré sú určené na dodanie, riadne schválené kompetentnými orgánmi iného členského štátu. Ustanovenie § 43 ods. 7 zákona o DPH  je ustanovená  povinnosť  platiteľa preukázať oslobodenie potvrdením na úradnom tlačive na oslobodenie od dane, ktoré je vyhotovené príslušným štátnym orgánom iného členského štátu Európskej únie a ktoré odberateľ odovzdal platiteľovi dane.

Ministerstvo financií SR  vydalo Oznámenie o postupe pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku do iného členského štátu Európskej únie č. MF/16394/2005-73 (Finančný spravodajca 5/2005), v ktorom sa okrem iného uvádza: „Pojem „nákupy tovaru a služieb vnútri Spoločenstva“ na účely dohody znamená, že platiteľ dane dodá tovar a služby inštitúciám Európskych spoločenstiev pre ich sídlo, kanceláriu, prípadne iný útvar mimo tuzemska.“

V tlačive  potvrdenia o oslobodení od DPH na účely čl. 151 smernice sa uvádza, že oprávnená organizácia alebo jednotlivec sa týmto zaväzuje, že členskému štátu, z ktorého bol tovar odoslaný, alebo z ktorého bol tovar dodaný, alebo služby poskytované, zaplatí DPH, ak by tovar resp. služby nespĺňali podmienky oslobodenia od dane, alebo ak by sa tovar alebo služby nepoužili zamýšľaným spôsobom (Potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane, bod 3 písm. b): „Žiadateľ sa týmto zaväzuje, že členskému štátu, z ktorého bol tovar odoslaný alebo z ktorého bol tovar a/alebo služby dodané, uhradí spotrebnú daň a/alebo DPH, ktorá je splatná v prípade, ak tovar a/alebo služby nespĺňajú podmienky oslobodenia alebo ak sa použije na iný ako určený účel.“).

Oslobodenie od dane priame pri  dodaní tovaru a dodaní služby podľa § 43 ods. 6 zákona o DPH do iného členského štátu pre ozbrojené sily členského štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, určené na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, a na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak tieto ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami štátu určenia dodávok a ak sa podieľajú na spoločnom obrannom úsilí (ďalej „ozbrojené sily iných štátov“)  sa nezmenilo ani zákonom č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH a to s účinnosťou od 01. 01. 2011. V podstate došlo iba  tomu, že oslobodenie od dane, ktoré bolo uvedené v § 43 ods. 6 písm. b) zákona o DPH je od 01.01.2011  uvedené v § 43 ods. 6 písm. d) zákona o DPH.  Nedochádza k vecnej zmene uplatňovania dane.

V dôvodovej správe k § 43 ods. 6 písm. b) zákona o DPH v znení účinnom od 01. 05. 2004 (od 01.01.2011  je to  § 43 ods. 6 pís. d) zákona o DPH) sa uvádza: „Priame oslobodenie od dane sa týka dodania tovarov a služieb do iného členského štátu ozbrojeným silám členského štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, a civilným zamestnancom, ktorí ich sprevádzajú, a dodania potravín pre ich stravovacie zariadenia, ak tieto ozbrojené sily nie sú ozbrojenými silami štátu určenia dodávok  (napr. pri dodávkach tovarov a služieb  ozbrojeným silám NATO do Nemecka,  pritom ale nesmie ísť o nemecké ozbrojené sily, ale ozbrojené sily NATO z iného členského štátu)“. Pojem „do iného členského štátu“ znamená, že  dodávka je realizovaná (odoslaná, prepravená) z tuzemska do iného členského štátu  určenia dodávky.

Oslobodenie od dane realizované formou vrátenia dane pre ozbrojené sily iných štátov upravuje § 63 zákona o DPH – vrátenie dane ozbrojeným silám. Ozbrojené sily iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, majú nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách tovarov a služieb určených na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak sa tieto ozbrojené sily podieľajú na spoločnom obrannom úsilí. Ozbrojené sily iného štátu žiadajú o vrátenie dane Daňový úrad Bratislava prostredníctvom Ministerstva obrany Slovenskej republiky. K žiadosti o vrátenie dane musia byť doložené doklady o kúpe tovaru a služieb, v ktorých je uvedená suma dane v eurách.


Dátum vydania stanoviska: 11.4.2019