Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predaj auta v SR diplomatickému pracovníkovi

Predaj auta v SR diplomatickému pracovníkovi

Otázka:
Občan SR s trvalým pobytom v SR je ako diplomatický pracovník vyslaný MZV a EZ na diplomatickú misiu do medzinárodnej organizácie so sídlom na Ukrajine. Otázkou subjektu je, či má nárok na vrátenie DPH z kúpy automobilu v SR, ktorý  bude následne vyvezený na Ukrajinu a prihlásený na diplomatické značky na Ukrajine?

Odpoveď:
Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva (ďalej len „zahraničný zástupca“) upravuje ustanovenie § 61 - § 62 zákona o DPH. V prípade vrátenia dane zahraničným zástupcom ako jednotlivcom ustanovenie jednoznačne definuje, že ide o pracovníkov, ktorí nie sú občania SR a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že Slovenská republika neposkytuje vrátenie DPH z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku slovenským občanom s trvalým pobytom v SR, ktorí sú vyslaný na diplomatickú misiu na územie iného štátu.
V prípade vývozu tovaru na Ukrajinu je možné uplatniť oslobodenie od dane pri splnení podmienok podľa § 47 ods. 1 a 3 zákona o DPH.

 

Dátum vydania stanoviska: 3.9.2020