Daňová strata a uplatnenie § 17 ods. 37 ZDP

Otázka

V prípade, ak daňovník poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy podľa osobitného predpisu, môže si čiastky uvedené v § 17 ods. 37 ZDP uplatniť aj v prípade, že vykáže daňovú stratu (teda si túto stratu o čiastky podľa § 17 ods. 37 ZDP prehĺbi)?

Odpoveď

V súlade s 17 ods. 22 ZDP sa pri zisťovaní daňovej straty postupuje rovnako, ako pri zisťovaní základu dane, to znamená, že sa postupuje podľa § 17 až 29 ZDP.

Podľa § 17 ods. 37 ZDP základ dane daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zníži o:
a) 3 200 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania,
b) 1 600 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania.

Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 ZDP je položkou, o ktorú sa zníži celková suma základu dane alebo sa zvýši celková suma daňovej straty (r. 310 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby č. MF/017084/2015-721), to znamená, že daňovník si túto sumu môže uplatniť aj v prípade, ak po úprave o položky zvyšujúce alebo znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (na r. 301
tohto tlačiva) vykáže daňovú stratu.