Bezodplatné odovzdanie nehnuteľnosti

Otázka

Developerská spoločnosť účtovala výstavbu bytového domu v zmysle § 30d ods. 6 Opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie“), ako nehnuteľnosť na predaj na účte zásob, pričom po ukončení výstavby uzatvorila s Hlavným mestom SR Bratislava Zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva stavebných objektov a pozemku v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemkových komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ide o parkoviská a spevnené plochy, zoraďovací pruh, chodník a prekládku verejného osvetlenia).

Môže v uvedenom prípade spoločnosť postupovať podľa § 19 ods. 3 písm. c) ZDP?

Odpoveď

Podľa Opatrenia sa v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá obstaráva nehnuteľnosť za účelom ďalšieho predaja (ak nejde o predaj nehnuteľnosti v nezmenenom stave alebo o zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti na predaj) účtuje na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj a táto nehnuteľnosť sa považuje za tovar. Na tomto účte sa účtuje aj obstaranie pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba nehnuteľnosti za účelom predaja.

V súlade s § 22 ZDP sa budovy a iné stavby bez ohľadu na spôsob ich účtovania podľa príslušných postupov účtovania považujú za hmotný majetok. V prípade ich bezodplatného odovzdania do vlastníctva organizácie, ktorá zabezpečuje ich ďalšie využitie podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov) je potrebné postupovať v súlade s § 19 ods. 3 písm. c) ZDP, tzn. zostatková cena alebo obstarávacia cena takéhoto majetku je daňovým výdavkom, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny stavby odpisovanej odovzdávajúcim daňovníkom.