Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výnimka zo zverejňovania účtovnej závierky v registri účtovných závierok podľa smernice Rady

Výnimka zo zverejňovania účtovnej závierky v registri účtovných závierok podľa smernice Rady

Otázka
Spoločnosť Alfa s.r.o. je obchodná spoločnosť založená podľa právnych predpisov SR – je 100% dcérskou spoločnosťou obchodnej spoločnosti majúcej sídlo v Nemecku. Nemecká matka robí konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko okrem svojej dcérskej spoločnosti v SR má dcérsku spoločnosť v Anglicku. Slovenská spoločnosť chce v súlade s článkom 57 Štvrtej smernice Rady (78/660/EHS) požiadať o udelenie výnimky – oslobodenia od zverejňovania údajov v registri účtovných závierok podľa slovenského práva, nakoľko materská spoločnosť bude zverejňovať údaje v konsolidovanej forme. Aké podmienky musí účtovná jednotka splniť a aké doklady má správcovi dane predložiť, aby nemala povinnosť zverejniť údaje v registri účtovných závierok SR?
Odpoveď
Ustanovenie článku 57 Štvrtej smernice Rady 78/660/EHS (smernica) umožňuje členským štátom neuplatňovať požiadavky smernice týkajúce sa obsahu, auditu a zverejňovania účtovných závierok pre dcérske podniky, ak sú splnené podmienky ustanovené v citovanom článku. Uvedené ustanovenie predstavuje pre členský štát možnosť, pričom bez jeho transpozície do národného práva nie je možné danú možnosť podnikom využiť.
Smernica bola do národného práva SR transponovaná do zákona o účtovníctve a to bez prevzatia citovaného článku smernice. Z uvedeného vyplýva, že FR SR nie je oprávnené udeliť výnimku zo zverejňovania účtovnej závierky a účtovná jednotka je povinná zverejniť účtovnú závierku v súlade so zákonom o účtovníctve.