Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Lehoty na podanie oznámenia a platenie dane pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Lehoty na podanie oznámenia a platenie dane pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Podľa § 23 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov sa lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu považuje za dodržanú , ak sa takéto oznámenie podá do 2. novembra 2020 a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie.

Otázka č. 1 - lehota na podanie oznámenia a platenie dane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Dokedy je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný podať Oznámenie o zrazení a odvedení dane z prijatých peňažných a nepeňažných plnení a zaplatiť vypočítanú daň?
Odpoveď
V súlade so znením § 23 zákona č. 67/2020 Z. z. lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP za rok 2019 sa považuje za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do 2. novembra 2020 a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie.

Otázka č. 2 - lehota na oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení
Dokedy je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je platiteľom dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov a nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka povinný podať oznámenie podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov o začatí poberania nepeňažných plnení podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov, ak lehota na podanie oznámenia uplynie 15. apríla 2020?
Odpoveď
Ak lehota na podanie oznámenia podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov uplynie počas pandémie (od 12. marca do 30. septembra 2020) a platiteľ dane toto oznámenie v ustanovenej lehote nepodá, potom v súlade s § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. sa mu odpustí zmeškanie lehoty na podanie tohto oznámenia za podmienky, že takéto oznámenie podá najneskôr do 2. novembra 2020.