Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie daňových odpisov pri úprave podľa § 17 ods. 5 ZDP

Uplatnenie daňových odpisov pri úprave podľa § 17 ods. 5 ZDP

Otázka

Právnická osoba prenajíma nehnuteľnosť závislej osobe a v nadväznosti na § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov si zvýšila svoj základ dane podľa princípu nezávislého vzťahu. Môže si uplatniť odpisy z uvedenej nehnuteľnosti do výšky zaúčtovaných výnosov vrátane sumy, o ktorú si zvýšila svoj základ dane?

Odpoveď

Závislá osoba podľa § 2 písm. n) a r) zákona o dani z príjmov je pri realizácii kontrolovanej transakcie s inou závislou osobou povinná dodržiavať princíp nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Podľa predmetného ustanovenia je princíp nezávislého vzťahu založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných transakciách za porovnateľných okolností v príslušných obdobiach.

Závislá osoba podľa § 2 písm. n) a r) zákona o dani z príjmov je povinná v zmysle § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov upraviť základ dane o rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok v nekontrolovaných transakciách, t. j. v porovnateľných transakciách medzi nezávislými osobami. Závislá osoba upraví svoj základ dane, ak tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu.

V predloženom prípade je kontrolovanou transakciou prenájom nehnuteľnosti závislej osobe. Ak cena v tejto kontrolovanej transakcii medzi závislými osobami je iná ako by si medzi sebou nastavili nezávislé osoby, závislá osoba je najprv povinná postupovať podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov a upraviť cenu podľa princípu nezávislého vzťahu (§18 zákona o dani z príjmov).

Takto upravená cena je ďalej podkladom pre uplatňovanie ďalších ustanovení zákona o dani z príjmov. To znamená, že z takto upravenej sumy bude závislá osoba ďalej vychádzať pri uplatnení daňových odpisov podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Rovnaký postup sa použije aj u predávajúceho pri daňovej zostatkovej cene budov a stavieb zaradených do 6. odpisovej skupiny podľa § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov.

zverejnené 7.2.2020