Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy ostatné > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Osobitný príspevok umelcovi vyplácaný Ministerstvom kultúry SR

Osobitný príspevok umelcovi vyplácaný Ministerstvom kultúry SR

Otázka

Fyzickej osobe bol rozhodnutím Ministerstva kultúry SR o priznaní osobitného príspevku priznaný osobitný príspevok podľa § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 103/2014 Z. z.“). Je tento osobitný príspevok vyplácaný Ministerstvom kultúry SR zdaniteľným príjmom fyzickej osoby alebo ide o príjem oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby?

Odpoveď zo dňa 12.8.2016

Osobitný príspevok priznáva Ministerstvo kultúry SR, na základe žiadosti podanej podľa § 14 ods. 2 zákona č. 103/2014 Z. z., po skončení profesionálnej kariéry divadelnému umelcovi alebo hudobnému umelcovi, ak spĺňa podmienky podľa § 12 ods. 2 zákona č. 103/2014 Z. z. (§ 12 ods. 1 zákona č. 103/2014 Z. z.). Uvedený osobitný príspevok sa vzťahuje na zúžený okruh divadelných umelcov alebo hudobných umelcov, ktorí sú relatívne zdraví, t. j. nemajú poškodené zdravie v takej miere, aby im patrili nároky zo systému sociálneho poistenia, ale z objektívnych dôvodov nemôžu naďalej plnohodnotne vykonávať svoju profesiu na požadovanej umeleckej úrovni. V tomto prípade ide vždy len o preklenovacie obdobie časovo vymedzené od času, kedy umelec stratil schopnosť plnohodnotne vykonávať svoje povolanie do vzniku nároku na poberanie starobného dôchodku.

V súlade s § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) od dane z príjmov sú oslobodené podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 ZDP.

Osobitný príspevok vyplácaný Ministerstvom kultúry SR je poskytovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Poskytnutie tohto príspevku je síce podmienené tým, že oprávnená osoba bola v minulosti zamestnancom u zamestnávateľa uvedeného v § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 103/2014 Z. z., avšak samotný osobitný príspevok nie je poskytnutý v súvislosti s výkonom závislej činnosti u poskytovateľa tohto príspevku. Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľa tohto osobitného príspevku zo štátneho rozpočtu v danom prípade vo vzťahu k oprávnenej osobe nie je možné považovať za zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane.

Na základe uvedeného predmetný osobitný príspevok vyplácaný Ministerstvom kultúry SR je možné považovať za príjem oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP.