Daň z motorových vozidiel ako DV

Otázka

Podľa § 19 ods. 3 písm. j) ZDP sú daňovým výdavkom aj miestne dane a miestny poplatok podľa osobitného predpisu, pričom sa zákon odvoláva na § 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“). S účinnosťou od 01. 01. 2015 bol v § 2 zákona č. 582/2004 Z. z. vypustený odsek 3, a to zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 361/2014 Z. z.“). Na základe uvedeného už daň z motorových vozidiel nie je miestnou daňou, ktorá môže predstavovať daňový výdavok podľa § 19 ods. 3 písm. j) ZDP. Podľa ktorého ustanovenia ZDP možno do daňových výdavkov zahrňovať daň z motorových vozidiel zaplatenú v roku 2015?

Odpoveď

Od 01. 01. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 Z. z., ktorým sa v Čl. III mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z., a to tak, že v § 2 tohto zákona sa vypúšťa odsek 3. V dôsledku uvedenej zmeny už daň z motorových vozidiel nepatrí medzi miestne dane.

Na základe uvedenej zmeny daň z motorových vozidiel nemožno od 01.01.2015 považovať za daňový výdavok podľa § 19 ods. 3 písm. j) ZDP, ale uvedenú daň je možné uplatniť do daňových výdavkov v nadväznosti na znenie § 19 ods. 2 písm. a) ZDP, podľa ktorého daňovými výdavkami sú výdavky (náklady), ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov.