Poskytnutie virtuálneho sídla

Otázka

Spoločnosť má zmluvu uzatvorenú podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby virtuálneho sídla so súvisiacimi službami - preberanie pošty.
Podlieha podmienke zaplatenia podľa § 17 ods.19 ZDP aj poskytnutie virtuálneho sídla?

Odpoveď

Ak poskytnutie virtuálneho sídla daňovníkovi spĺňa definíciu daňového výdavku podľa § 2 písm. i) ZDP, pri posúdení či bude výdavok (náklad) súčasťou základu dane až po zaplatení, je potrebné mať dostatok informácií o tom, čo všetko bude daňovníkovi na základe zmluvy poskytnuté. Môžu nastať dve situácie:
1. ak bude poskytnutá len služba virtuálneho sídla so službou preberania pošty, bez prenájmu hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, na uvedenú službu sa neuplatní § 17 ods. 19 písm. b) ZDP,
2. ak bude poskytnutá služba virtuálneho sídla a súčasne bude prenajatá hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť, uplatní sa postup podľa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP.