Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Tuzemské samozdanenie a oprava na bežný režim dane

Tuzemské samozdanenie a oprava na bežný režim dane

Otázka
Platiteľ dane  v januári 2014 uplatnil režim tuzemského samozdanenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH na prijatý tovar – poľnohospodárske komodity. V júni 2014 platiteľ dostal odpoveď z colného úradu, v zmysle ktorej uvedený tovar nepatrí do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, t.j. na dodanie tovaru nemal byť uplatnený režim tuzemského samozdanenia, ale mal byť uplatnený bežný režim zdanenia. Platiteľ následne dostal od dodávateľa opravnú faktúru s dátumom vystavenia jún 2014 a s dátumom dodania január 2014.
1.      Ako má platiteľ správne postupovať v júni 2014 v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze, nakoľko mu vznikol nárok na odpočítanie dane z vystaveného ťarchopisu a kde má túto skutočnosť vykázať v kontrolnom výkaze?.
2.      Ako má správne opraviť január 2014, kde uplatnil tuzemské samozdanenie a vykázal v časti B.1. kontrolného výkazu?

Odpoveď
1. V posudzovanom prípade nebola opravná faktúra vyhotovená na základe opravy základu dane podľa § 25 zákona o DPH, preto odberateľ nebude postupovať pri odpočítaní dane podľa § 53 zákona o DPH. Podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH nárok na odpočítanie dane si platiteľ môže uplatniť najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítane dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má faktúru od platiteľa podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. T.j. v  tomto prípade môže platiteľ odpočítať daň najskôr v zdaňovacom období jún 2014 na základe prijatej opravnej faktúry, v ktorej dodávateľ voči nemu uplatnil daň. Ak sa platiteľ rozhodol odpočítať daň na základe prijatej opravnej faktúry (ťarchopisu) v zdaňovacom období jún 2014, uvedie túto skutočnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie jún 2014 a  údaje o odpočítaní dane z opravnej faktúry uvedie v časti C.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal opravnú faktúru. V časti C.2. kontrolného výkazu vyplní príslušné stĺpce podľa vzoru kontrolného výkazu zverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2013. Ak sa základ dane uvedený v opravnej faktúre nezmenil oproti základu dane v pôvodnej faktúre, uvedie platiteľ v časti C.2. v stĺpci „Rozdiel základu dane v eurách“ údaj „0“ (nula).
 
2. Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 563/2009. Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je platiteľ povinný podať dodatočné daňové priznanie k daňovému priznaniu za zdaňovacie obdobie január 2014, v ktorom vykázal prenos daňovej povinnosti v rozpore s § 69 ods. 12 zákona o DPH. Z dôvodu prijatej opravnej faktúry platiteľ nie je povinný podať dodatočný kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie január 2014, ale údaje z opravnej faktúry uvedie  v kontrolnom výkaze  za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal opravnú faktúru tak, ako je vyššie uvedené.