Príjem zo zníženia základného imania

Otázka

Akciová spoločnosť A  v roku 2006 navýšila základné imanie peňažným vkladom na účet spoločnosti, pričom jediným  akcionárom spoločnosti A bola akciová spoločnosť B.  V roku 2013 akciová spoločnosť B predala akcie spoločnosti A fyzickej osobe (z podania nie je zrejmé, či ide o fyzickú osobu podnikateľa, resp. nepodnikateľa), ktorá sa stala novým akcionárom akciovej spoločnosti A.

Ak v roku 2018 dôjde k zníženiu základného imania akciovej spoločnosti A, vzniká otázka, či príjem zo zníženia základného imania vyplatený jedinému akcionárovi akciovej  spoločnosti A, t. j. fyzickej osobe, bude u tohto daňovníka považovaný za zdaniteľný príjem podľa § 8 ZDP (iný príjem), resp.  pôjde o príjem, ktorý nie je predmetom dane podľa § 2 písm. b) ZDP. Ak sa príjem zo zníženia základného imania považuje u fyzickej osoby za  zdaniteľný príjem podľa § 8 ZDP, aký výdavok si môže daňovník k tomuto zdaniteľnému príjmu uplatniť?

 

Odpoveď zo dňa 29.7.2019

Podmienky zníženia základného imania obchodnej spoločnosti upravujú ustanovenia § 211 až 216 Obchodného zákonníka. V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania sa okrem iného uvedie aj rozsah jeho zníženia; spôsob, ktorým sa má vykonať; spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania; určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov.

V súvislosti so zadefinovaním pojmu „vklad“ v § 2 písm. ac) ZDP a vo väzbe na ďalšie úpravy ZDP, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2018, je osobitná úprava zdanenia príjmu fyzickej osoby zo zníženia základného imania uvedená v § 3 ods. 1 písm. e) ZDP a v § 8 ods. 1 písm. s) ZDP za ustanovených podmienok.

V ostatných prípadoch pri znížení základného imania s následným vyplatením finančnej čiastky rovnajúcej sa zníženému základnému imaniu spoločníkom alebo akcionárom vzniká príjem, ktorý nie je v ZDP osobitne upravený. Pri posúdení zdanenia príjmu zo zníženia základného imania je potrebné vziať do úvahy spôsob tvorby, ako aj zvýšenia základného imania, ktoré predchádzalo jeho zníženiu a zdanenie zdrojov, z ktorých bolo základné imanie tvorené, resp. zvyšované. Vychádzajúc z ekonomickej podstaty zníženia základného imania vo väzbe na posúdenie zdaniteľnosti príjmu, ktorý bol následne vyplatený fyzickej osobe, je potrebné rozlišovať či došlo k zníženiu základného imania obchodnej spoločnosti, ktoré predtým nebolo zvyšované, alebo došlo k zníženiu základného imania obchodnej spoločnosti, ktoré predtým bolo zvyšované, pričom je potrebné skúmať kedy a z čoho bolo zvyšované.

Pri výplate finančných prostriedkov fyzickej osobe po znížení základného imania obchodnej spoločnosti, ktoré nebolo predtým zvyšované, nedochádza k takému nakladaniu s majetkom fyzickej osoby, ktorého dôsledkom by bol akýkoľvek prírastok majetku, výnos atď., a preto takýto príjem nie je predmetom dane podľa § 2 písm. b) ZDP. Časť vkladu sa premení na finančné prostriedky určené na voľné disponovanie, a to v tej istej hodnote. Zníži sa vklad spoločníka, na získanie ktorého použil svoje zdanené finančné prostriedky, pričom pri jeho vytvorení neboli daňovým výdavkom. Suma zníženia vyplatená fyzickej osobe, nebude daňovým výdavkom ani pri prípadnom predaji obchodného podielu alebo akcie. Príjmom, ktorý je predmetom dane, bude až príjem z prevodu cenných papierov alebo z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, a to len v situácii, ak pôjde aj o zdaniteľný príjem, čiže ak takýto príjem nebude oslobodený od dane podľa príslušných ustanovení  ZDP.

Vo vyššie uvedenom prípade akciová spoločnosť A v roku 2006 navýšila základné imanie peňažným vkladom na účet spoločnosti, pričom jediným  akcionárom spoločnosti A bola akciová spoločnosť B. V roku 2013 akciová spoločnosť B predala akcie spoločnosti A fyzickej osobe, ktorá sa stala novým akcionárom akciovej spoločnosti A. Ak by v roku 2018 došlo k zníženiu základného imania akciovej spoločnosti a fyzickej osobe, ktorá nadobudla akcie kúpou, by boli vyplatené prostriedky zo zníženia základného imania, pričom po kúpe cenných papierov nebolo zvyšované základné imanie akciovej spoločnosti, potom by v danom prípade z dôvodu zníženia základného imania táto fyzická osoba nemala príjem, ktorý by bol predmetom dane. Pri následnom predaji cenných papierov by si fyzická osoba uplatnila ako výdavok obstarávaciu cenu akcií nadobudnutých v roku 2013 po znížení o vyplatenú sumu zníženia základného imania, ktoré sa uskutočnilo v roku 2018. Takýto postup by bol bez ohľadu na skutočnosť, či išlo o fyzickú osobu podnikateľa, resp. nepodnikateľa.