Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Kúpa podniku a zdanenie prevzatých nezaplatených záväzkov

Kúpa podniku a zdanenie prevzatých nezaplatených záväzkov

Otázka
Spoločnosť prevzala kúpou podniku záväzky s pôvodnými lehotami splatnosti. Vzťahuje sa na tieto záväzky povinnosť úpravy základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov, ak od pôvodnej lehoty splatnosti záväzkov uplynula doba 36 mesiacov?
Odpoveď
V súlade s § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01. 01. 2014 je daňovník, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona o dani z príjmov povinný zvýšiť základ dane vo výške 20 %, 50 % alebo 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,  prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je daňovým výdavkom podľa § 19 ZDP, v nadväznosti na počet dní (360, 720 alebo 1080 dní), ktoré uplynuli od lehoty splatnosti neuhradeného záväzku. Lehotou splatnosti záväzku je lehota dohodnutá pri vzniku záväzku, ktorú na účely úpravy základu dane nie je možné predĺžiť. V § 17 ods. 32  zákone o dani z príjmov je stanovený spôsob úpravy základu dane (zníženie) v prípade úhrady záväzku po období, v ktorom bol základ dane zvýšený o 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti a v prípade premlčania alebo zániku záväzku.
 
Podľa § 476 Obchodného zákonníka zmluvou o predaji podniku sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu.
Pri predaji podniku v súlade s § 27 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy účtovania“) predávajúci účtuje predávaný majetok na ťarchu účtu 588 – Ostatné mimoriadne náklady a záväzky v prospech účtu 688 – Ostatné mimoriadne výnosy. Predajná cena stanovená v kúpnej cene sa účtuje na ťarchu účtu 371 – Pohľadávky z predaja podniku a v prospech účtu 688 – Ostatné mimoriadne výnosy.
 
V súlade s § 17a ods. 4 písm. c) zákona o dani z príjmov daňovník predávajúci podnik, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo c) ZDP zníži v zdaňovacom období, v ktorom nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku, základ dane o sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú zvýšil základ dane podľa § 17 ods. 27 ZDP.
Ku dňu účinnosti zmluvy o predaji podniku je kupujúci povinný prevziať majetok a záväzky zahrnuté do predaja podniku a podľa § 25 ods. 1 písm. e) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ich oceniť reálnou hodnotou. V súlade s postupmi účtovania daňovník účtuje majetok nadobudnutý kúpou podniku na ťarchu príslušných účtov majetku a prevzaté záväzky v prospech príslušných účtov záväzkov. Kúpnu cenu účtuje v prospech účtu 372 – Záväzky z kúpy podniku. Ak kúpna cena je vyššia ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, vzniká goodwill, ktorý kupujúci účtuje na ťarchu účtu 015 – Goodwill. Ak kúpna cena je nižšia ako reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, vzniká záporný goodwill, ktorý účtuje v prospech účtu 015 – Goodwill.
Pri kúpe podniku nie je v ZDP osobitne upravený postup zvýšenia základu dane v prípade, ak od splatnosti záväzku, ktorý daňovník nadobudol kúpou podniku, uplynula zákonom stanovená doba, preto zastávame názor, že daňovník kupujúci podnik bude postupovať podľa § 17 ods. 27 ZDP a základ dane zvýši v tom zdaňovacom období, v ktorom od splatnosti záväzku nadobudnutého kúpou podniku, uplynie zákonom stanovená doba.