Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie dane v prípade darovania nehnuteľnosti

Odpočítanie dane v prípade darovania nehnuteľnosti

Otázka
Platiteľ dane A (darca) daruje inému platiteľovi dane B (obdarovaný) nehnuteľnosť, ktorá má viac ako 5 rokov od prvej kolaudácie. Platiteľ dane A si pri jej kúpe uplatnil odpočítanie DPH. Môže si obdarovaný z prijatej faktúry od darcu  uplatniť odpočet dane, ak nehnuteľnosť bude používať na svoje dodávky plnení, pri ktorých má nárok na odpočet dane?
 
Odpoveď
Podľa § 49 ods. 2 zákona o DPH, platiteľ dane môže odpočítať daň, ktorý je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa ods. 3 a 7 cit. ustanovenia. Ak je dodanie tovaru (nehnuteľnosti) bezodplatné, potom skutočnosť, že platiteľ dane (darca) v zmysle zákona o DPH má povinnosť vyhotoviť faktúru (podľa § 72 ods. 1 písm. a) zákona o DPH), a že obdarovaný má túto faktúru k dispozícii, ešte neznamená, že voči obdarovanému bola uplatnená DPH iným platiteľom dane v tuzemsku, ktorú bol povinný zaplatiť. Obdarovaný platiteľ dane nemá nárok na odpočítanie dane z nadobudnutia darovanej nehnuteľnosti, vzhľadom na bezodplatnosť dodania nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy.