Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Podnik zahraničnej fyzickej osoby - účtovná sústava

Podnik zahraničnej fyzickej osoby - účtovná sústava

Otázka

Fyzická osoba vykonávala v roku 2017 slobodné povolanie – umeleckú činnosť. Pri príjmoch z umeleckej činnosti uplatňuje táto osoba výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). V decembri 2017 došlo k založeniu podniku zahraničnej fyzickej osoby. Ako podnik zahraničnej osoby je táto osoba povinná viesť podvojné účtovníctvo.   Od akého dátumu  je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva?

Odpoveď

Ak daňovník – fyzická osoba dosahovala v roku 2017 príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (napr. podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších
predpisov), pri ktorých tento daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP (na základe dohody s platiteľom dane nebola z týchto príjmov zrazená daň vyberaná zrážkou), mohol sa za ustanovených podmienok rozhodnúť, že si uplatní pri týchto príjmoch výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Ak  daňovníkovi  v priebehu zdaňovacieho obdobia  vznikla  povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu v súvislosti s výkonom činností, z ktorých dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, nie je možné zmeniť spôsob uplatnenia výdavkov v priebehu zdaňovacieho obdobia, ale je daňovník povinný postupovať podľa § 51a ods. 4 ZDP. Podľa § 51a ods. 4 ZDP daňovník, ktorý začal účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“) po období, v ktorom uplatňoval výdavky spôsobom podľa § 6 ods. 10 ZDP (výdavky percentom z príjmov), upraví základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. c) ZDP v zdaňovacom období, v ktorom došlo k tejto zmene. Úpravu základu dane daňovník vykoná zo zisteného stavu jednotlivých položiek k začiatku zdaňovacieho obdobia, v ktorom začne účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňovník, ktorý od začiatku roka 2017 uplatňoval pri príjmoch podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP výdavky percentom z príjmov za podmienok ustanovených v § 6 ods. 10 ZDP a viedol evidenciu v rozsahu podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) ZDP, uplatní výdavky percentom z príjmov z úhrnu príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré dosiahol v roku 2017. Ak od 1.1.2018 začal účtovať v sústave podvojného účtovníctva v súlade so ZoÚ po období, v ktorom uplatňoval výdavky spôsobom podľa § 6 ods. 10 ZDP (výdavky percentom z príjmov), upraví základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. c) ZDP v zdaňovacom období, v ktorom došlo k tejto zmene, tzn. v roku 2018. Úpravu základu dane daňovník vykoná zo zisteného stavu jednotlivých položiek k začiatku zdaňovacieho obdobia, v ktorom začal účtovať v sústave podvojného účtovníctva, tzn. podľa stavu jednotlivých položiek (príjmov, zásob a pohľadávok) k 1.1.2018. Podľa § 4 ods. 1 ZoÚ účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, vedie účtovníctvo po dobu, počas ktorej podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. Tzn. počas zdaňovacieho obdobia 2017, kedy daňovník uplatňoval pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP, nebol považovaný za účtovnú jednotku.
V nadväznosti na vyššie uvedené, ak daňovníkovi počas zdaňovacieho obdobia 2017 vznikla povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva, nie je možné zmeniť spôsob uplatnenia výdavkov v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník v zdaňovacom období 2017 nie je účtovnou jednotkou napriek skutočnosti, že osobitný predpis, ktorým je Obchodný zákonník, ustanovuje osobe zapísanej do obchodného registra povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Daňovník sa stane účtovnou jednotkou (v uvedenom prípade účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva) až 1.1.2018, keď začne preukazovať svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, pričom nevedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP. K 1.1.2018 zostaví otváraciu súvahu v zmysle § 17 ods. 7 písm. a) ZoÚ a otvorí účtovné knihy v súlade s § 16 ods. 3 písm. b) ZoÚ.