Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Náklady na stravovanie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

Náklady na stravovanie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

FAQ
 
Otázka
Môže si spoločnosť s ručením obmedzeným náklady na stravovanie pre konateľa s.r.o., ktorý je zároveň spoločníkom s. r. o. a aj zamestnancom na dohodu o pracovnej činnosti účtovať do daňových nákladov? Má nárok na stravu každý pracovný deň  alebo iba v odpracovaný deň  alebo iba v deň keď odpracuje  viac ako 4 hodiny na dohodu o pracovnej činnosti? Alebo nemá nárok na stravovanie vôbec? V spoločnosti nepôsobí zamestnanecká rada ani zamestnanecký dôverník a nie je uzatvorená kolektívna zmluva.
Odpoveď
Podľa znenia § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 ZDP daňovými výdavkami sú aj výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie  vynaložené na príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených Zákonníkom práce.
Podľa § 7 Zákonníka práce  zamestnávateľom je právnická  alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu osobu v pracovnoprávnom vzťahu,  a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch.
Podľa § 11 ods.1 Zákonníka práce zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.
To znamená, ak má spoločník s. r. o. s touto spoločnosťou uzatvorený  pracovnoprávny vzťah, je z hľadiska Zákonníka práce považovaný za zamestnanca.
V súlade s § 152 ods. 2 Zákonníka práce nárok  na poskytnutie stravy má zamestnanec,  ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. V súlade s §  152 ods. 8 písm. c)  Zákonníka práce, zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3. Z § 12 ods. 2 Zákonníka práce vyplýva, že ak sa podľa tohto zákona vyžaduje prerokovanie so zástupcami zamestnancov, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne. 
Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa ods. 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.
V nadväznosti na uvedené zamestnávateľ, ktorý v súlade s § 7 Zákonníka práce  zamestnáva aspoň jednu osobu v pracovnoprávnom vzťahu,  môže v prípade, ak  v  spoločnosti nepôsobia zástupcovia zamestnancov,  konať samostatne a  postupovať podľa § 152 ods. 8 písm. c)  Zákonníka práce, t. j. rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie aj na spoločníka bez pracovnej zmluvy, ktorému môže prispievať na stravovanie podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce. V súlade s § 152 ods. 2 Zákonníka práce, nárok na poskytnutie stravy spoločníkovi vzniká (rovnako ako zamestnancom) v dňoch, kedy v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu dlhšie ako 4 hodiny.   Ak za podmienok uvedených vyššie ide o poskytnutie príspevkov  v súlade so Zákonníkom práce ako osobitným predpisom, potom tieto príspevky na účely zákona o dani z príjmov môžu byť akceptované ako daňové výdavky.