Poskytnutá úľava na pokute a úroku z omeškania

Otázka
Na základe výsledku daňovej kontroly dane z pridanej hodnoty správca dane uložil daňovníkovi účtujúcemu v sústave podvojného účtovníctva  v roku 2014 pokutu a vyrubil úrok z omeškania. V súlade so zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov bola v roku 2015 formou štátnej pomoci poskytnutá úľava na pokute a úroku z omeškania. Ustanovenie § 17 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého by sa výnos z odpustenia týchto pokút a penále nezahrnul do základu dane, bolo s účinnosťou od 01.01.2015 zo zákona o dani z príjmov vypustené, a z toho dôvodu vzniká otázka,  či úľava na pokute a úroku z omeškania (forma štátnej pomoci zaúčtovaná do výnosov) je zdaniteľným príjmom alebo ide o príjem, ktorý sa do základu dane nezahŕňa.
 
Odpoveď zo dňa 5.8.2015
Podľa § 21 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov pokuty a penále nie sú uznaným daňovým výdavkom. Ak vyrubená pokuta a úrok z omeškania boli zaúčtované v roku 2014, t. j. boli súčasťou výsledku hospodárenia a podľa § 21 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov neboli daňovým výdavkom, potom je možné poskytnutie nepriamej formy štátnej pomoci podľa zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov vo forme poskytnutia úľavy na dani alebo penále, pokute, úroku alebo iných sankciách zaúčtovaných vo forme výnosov, resp. zníženia nákladov, vylúčiť zo základu dane.
Podľa § 17 ods. 2 písm. c) ZDP sa výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami pri zisťovaní základu dane upraví o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa ZDP sa nezahrnú do základu dane z príjmov. Keďže suma pokuty (úroku) v roku 2014 nebola daňovým výdavkom, t. j. bola zdanená, je možné v nadväznosti na § 17 ods. 3 písm. c) ZDP vylúčiť zo základu dane úľavu na pokute (úrokoch z omeškania), ktorá je súčasťou výsledku hospodárenia (zaúčtovaný výnos, resp. zníženie nákladov), ako sumu, ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená podľa ZDP.