Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > §17 ods. 19 písm. g) - certifikát súčasťou zákazkovej výroby

§17 ods. 19 písm. g) - certifikát súčasťou zákazkovej výroby

Otázka

Spoločnosť dala vypracovať 1.úradnú skúšku a kompletnú revíziu k dielu (platnosť 10 rokov), ktoré sú súčasťou diela, ktoré spoločnosť odovzdá zákazníkovi (napr. vyhotovenie stavby). Právnická osoba účtuje o zákazkovej výrobe. Je takýto náklad predmetom testovania na zaplatenie a zároveň predmetom časového rozlíšenia v zmysle §17 ods.19 písm. g) zákona o dani z príjmov?

Odpoveď

Na daňové účely sa pri zahrnovaní výdavkov (nákladov) na získanie noriem a certifikátov do základu dane postupuje podľa ustanovenia § 17 ods. 19 písm. g) zákona o dani z príjmov.

Podľa predmetného ustanovenia sú súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení aj výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené, pričom výdavky na normy a certifikáty neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednorázovo.

S ohľadom na skutočnosť, že zákon o dani z príjmov nevymedzuje v predmetnom ustanovení žiadnu výnimku, všetky výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, aj keď sú účtované v rámci zákazkovej výroby v súlade s ustanovením § 30 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v znení neskorších predpisov, sú súčasťou základu dane daňovníka až po splnení podmienky ich zaplatenia.

Zároveň je ich rovnomerné zahrnutie do základu dane obmedzené tiež obdobím najviac 36 mesiacov a súčasne dobou platnosti predmetných noriem a certifikátov. Daňovník teda zahrnie výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov do základu dane počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené, avšak najskôr v prvý mesiac platnosti predmetnej normy alebo certifikátu a to rovnomerne najviac po dobu 36 mesiacov.

platí pre výdavky zaúčtované najneskôr v ZO, ktoré končí najneskôr 31.decembra 2019 alebo v HR, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019