Inventarizačné prebytky zaúčtované do 31.12.2014

Otázka

S účinnosťou od 01.01.2015 bolo do § 17 ods. 3 doplnené písm. j) ZDP, podľa ktorého sa do základu dane
nezahŕňa inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku zistený pri inventarizácii v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu; tento prebytok sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27.
Do 31.12.2014 boli z odpisovania vylúčené podľa § 23 ods. 2 písm. c) ZDP inventúrne prebytky hmotného majetku a nehmotného majetku zistené pri inventarizácii.
Ako bude daňovník postupovať od 01.01.2015, ak boli inventarizačné prebytky zistené a zaúčtované do 31.12.2014?

Odpoveď

Pri zahrnutí uvedených inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov s účinnosťou od 1.1.2015, vzhľadom na absenciu prechodných ustanovení k zmenám ZDP účinným od 1.1.2015, je možné postupovať nasledovne:

1. inventarizačné prebytky zistené a zaúčtované do 31.12.2014 posudzovať podľa zmenia § 23 ods. 2 písm. c) ZDP v znení účinnom do konca roka 2014 a vylúčiť ich z odpisovania alebo

2. inventarizačné prebytky zistené a zaúčtované do 31.12.2014 odpisovať v súlade so znením § 17 ods. 3 písm. j) ZDP, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2015.

V obidvoch prípadoch bude dopad na výšku základu dane z príjmov neutrálny, avšak rozdiely by mohli vzniknúť napr. pri posudzovaní technického zhodnotenia vykonaného na majetku, ktorý je inventarizačným prebytkom  (u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva aj v sústave podvojného účtovníctva) a pri účtovaní o odloženej dani z príjmov (u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva).

stanovisko doplnené dňa 28.1.2016