Predaj obchodného podielu po častiach

Otázka

Spoločnosť A vlastní 19 % podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti B. Spoločnosť A nadobudla 19 % podiel na základnom imaní spoločnosti B pred rokom 2018. Spoločnosť A plánuje v budúcnosti predať 19 % podiel v spoločnosti B investorovi v dvoch častiach, pričom zvažuje nasledujúce 2 alternatívy:
1. Spoločnosť A predá akcie predstavujúce 9 % podiel na základnom imaní spoločnosti B investorovi v roku 2020, pričom tento predaj akcií bude za splnenia podmienok ustanovených v § 13c ods. 2 ZDP oslobodený od dane. Pri následnom jednorazovom predaji zostávajúcich akcií predstavujúcich 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti B, napr. v roku 2024, budú podmienky oslobodenia taktiež splnené (v čase predaja bude spoločnosť A mať aspoň 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti B).
2. Spoločnosť A predá akcie predstavujúce 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti B investorovi v roku 2020, pričom tento predaj akcií bude za splnenia podmienok ustanovených v § 13c ods. 2 ZDP oslobodený od dane. Avšak pri následnom jednorazovom predaji zostávajúcich akcií predstavujúcich 9 % podiel na základnom imaní spoločnosti B, napr. v roku 2024, nie je jasné, či budú podmienky oslobodenia splnené, keďže v čase predaja už spoločnosť A nebude mať aspoň 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti B.
Bude v prípade postupného predaja akcií, keď spoločnosť A predá najskôr akcie predstavujúce 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti B a následne predá akcie predstavujúce zvyšný 9 % podiel, aj predaj 9 % podielu
oslobodený od dane v súlade s § 13c ods. 1 ZDP?

Odpoveď
S účinnosťou od 01.01.2018 je podľa § 13c ods. 1 ZDP od dane oslobodený príjem (výnos) z predaja akcií u akcionára a. s. alebo predaja kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami u akcionára j. s. a., predaja obchodného podielu u spoločníka s. r. o. alebo u komanditistu k. s. alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí po splnení podmienok podľa odseku 2, tzn. príjem z predaja akcií a predaja obchodného podielu plynie najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu najmenej 10 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti a daňovník na území SR vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií alebo obchodného podielu, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií a pri vyčíslení základu dane postupuje podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c).
V súlade s prechodným ustanovením § 52zn ods. 17 ZDP ustanovenie § 13c v znení účinnom od 01.01.2018 sa použije na príjmy z predaja akcií alebo obchodného podielu nadobudnutých pred 01.01.2018, u ktorých je splnená podmienka splateného a v obchodnom registri zapísaného priameho podielu na základnom imaní 10 %, pričom na účely splnenia podmienky podľa § 13 ods. 2 písm. a) lehota 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov začína plynúť od 01.01.2018.
V prvej alternatíve, v ktorej dochádza postupne k predaju akcií, ktoré predstavujú 9 % a následne 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti B, sú splnené podmienky ustanovené v § 13c ods. 2 a § 52zn ods. 17 ZDP. Príjem
z predaja prvej časti akcií, ktoré predstavujú 9 % podiel na základnom imaní spoločnosti B, realizovaného v roku 2020, bude oslobodený od dane (spoločnosť A spĺňa podmienku najmenej 10 % priameho podielu na základnom imaní spoločnosti B a k predaju akcií dochádza po uplynutí lehoty 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od 01.01.2018). Následne bude oslobodený od dane aj príjem z predaja druhej časti akcií, ktoré predstavujú 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti B, realizovaného v roku 2024 (spoločnosť A spĺňa v roku 2024 podmienku vlastníctva najmenej 10 % priameho podielu na základnom imaní spoločnosti B a k predaju dochádza po uplynutí lehoty 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od 01.01.2018).
K oslobodenému príjmu si spoločnosť nemôže uplatniť do daňových výdavkov vstupnú cenu akcií v súlade s § 21 ods. 1 písm. j) ZDP.
V druhej alternatíve, v ktorej dochádza postupne k predaju akcií, ktoré predstavujú 10 % a následne 9 % podiel na základnom imaní spoločnosti B, sú pri predaji prvej časti akcií, ktoré predstavujú 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti B, realizovaného v roku 2020, splnené podmienky ustanovené § 13c ods. 2 a § 52zn ods. 17 ZDP. Príjem z predaja týchto akcií bude oslobodený od dane (spoločnosť A spĺňa podmienku najmenej 10 % priameho podielu na základnom imaní spoločnosti B a k predaju akcií dochádza po uplynutí lehoty 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od 01.01.2018).
K oslobodenému príjmu si spoločnosť nemôže uplatniť do daňových výdavkov vstupnú cenu akcií v súlade s § 21 ods. 1 písm. j) ZDP.
Pri predaji druhej časti akcií, ktoré predstavujú 9 % podiel na základnom imaní spoločnosti B, realizovaného v roku 2024, nie je splnená podmienka priameho podielu na základnom imaní najmenej 10 %, keďže od roku 2020 do roku 2024 spoločnosť A vlastní podiel na základnom imaní spoločnosti B už len vo výške 9 %, a preto príjem z predaja druhej časti akcií nebude oslobodený od dane podľa § 13c ZDP.
Pri predaji akcií, z ktorých príjem nie je oslobodený od dane, si spoločnosť A môže uplatniť ako daňový výdavok vstupnú cenu týchto akcií podľa § 25a ZDP v súlade s § 19 ods. 3 písm. f) ZDP.

Stanovisko vydané 2.9.2020