Výdavky na kontrolný audit, recertifikáciu

Otázka

Podľa § 17 ods.19 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov sa zahŕňajú do základu dane po zaplatení, a to rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené. Podľa normy ISO 9001 (systémy kvality) sa proces certifikácie uskutočňuje vo viacerých etapách, napr. proces certifikácie zahŕňa náklady na:
a) prvotnú certifikáciu,
b) kontrolný audit – uskutočňuje sa niekoľkokrát v priebehu platnosti certifikátu podľa karty auditov,
c) recertifikáciu – proces posudzovania zhody so súčasnými certifikačnými požiadavkami s cieľom zistiť, či certifikovaná osoba aj naďalej plní certifikačné požiadavky. Žiadosť o recertifikáciu je podaná pred uplynutím pôvodného certifikátu a je ukončená vydaním nového certifikátu.
Ktoré z uvedených výdavkov (nákladov) sa uplatňuje ustanovenie § 17 ods. 19 písm. g) ZDP a ako sa výdavky (náklady) na získanie certifikátu zahrnú do základu dane v prípade, ak dôjde k odobratiu certifikátu pred skončením jeho platnosti?

Odpoveď

V súlade s ustanovením § 17 ods. 19 písm. g) ZDP s účinnosťou od 01.01.2016 súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov (s odkazom na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené, pričom výdavky (náklady) na normy a certifikáty, ktoré neprevýšia obstarávaciu cenu 2 400 eur, sa
zahrnú do základu dane jednorázovo, tzn. nebudú sa časovo rozlišovať.

V súlade s prechodným ustanovením v § 52zg ods. 10 ZDP sa ustanovenie § 17 ods. 19 písm. g) ZDP v znení účinnom od 01.01.2016 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31.12.2015.

V zmysle § 37 ods. 15 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), náklady na získanie noriem a certifikátov, napr. ako sú ISO normy, sa účtujú ako náklady na hospodársku činnosť. Tieto náklady sa v súlade s § 56 ods. 6 postupov účtovania časovo nerozlišujú, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.
Za normu a certifikát je možné považovať úradný dokument, resp. písomné osvedčenie alebo vyhlásenie, ktoré prvýkrát stanovuje že produkt, proces alebo služba je certifikovaná (overená), je vydané oprávnenou inštitúciou a má stanovenú dobu platnosti. Z uvedeného vyplýva, že § 17 ods. 19 písm. g) ZDP sa vzťahuje na výdavky (náklady) na prvotné získanie certifikátu (prvotnú certifikáciu).
V prípade výdavkov (nákladov) na pravidelný kontrolný audit počas obdobia platnosti certifikátu, ide o náklady za poskytnutie služby, ktoré nesúvisia so získaním certifikátu, ale s jeho udržiavaním, tzn. predmetné ustanovenie sa v tomto prípade nepoužije.
Z dopytu nie je zrejmé z akého dôvodu daňovník požiadal o recertifikáciu, či je to z vlastného rozhodnutia alebo musí vykonať recertifikáciu na základe príslušného predpisu alebo z iného dôvodu. Ak dochádza k recertifikácii, napr. na základe rozšírenia činnosti (výrobného procesu) daňovníka a daňovník je povinný z tohto dôvodu požiadať o vydanie nového certifikátu, na takéto výdavky sa uplatňuje ustanovenie § 17 ods. 19 písm. g) ZDP, pričom neuplatnené výdavky týkajúce sa odobratého certifikátu budú súčasťou základu dane zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti certifikátu a jeho odobratiu.
Ak však dochádza k recertifikácii na základe vlastného rozhodnutia daňovníka, pri posudzovaní neuplatneného daňového výdavku je potrebné zvoliť individuálny prístup a skúmať dôvod recertifikácie.

platí pre výdavky zaúčtované najneskôr v ZO, ktoré končí najneskôr 31.decembra 2019 alebo v HR, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019