Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z podnikania > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Povinnosť elektronickej komunikácie spoločníka v.o.s.

Povinnosť elektronickej komunikácie spoločníka v.o.s.

Otázka

Je fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, povinná komunikovať s finančnou správou elektronicky?

 

Odpoveď zo dňa 16.4.2019

Podľa § 14 ods. 1 písm. a)  zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 finančnej správe má  daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou - podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov.

Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) príjmami z podnikania sú príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti. 

Podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka podnikateľom je:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.

Podľa § 76 Obchodného zákonníka verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom.

Vzhľadom na to, že zákon o dani z príjmov definuje len príjmy z podnikania a neupravuje skutočnosť, kto sa za podnikateľa považuje, pri vymedzení pojmu podnikateľ na účely povinnosti doručovania podania finančnej správe elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku vychádzame z § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak vychádzame zo skutočnosti, že spoločník verejnej obchodnej spoločnosti z titulu účasti v obchodnej spoločnosti nie je v pozícii podnikateľa, potom zastávame názor, že daňový subjekt – spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, ktorý je registrovaný pre daň z príjmov a nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, nemá povinnosť doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami.