Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy ostatné > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Nepeňažný vklad do ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti (účet 413)

Nepeňažný vklad do ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti (účet 413)

Otázka
Fyzická osoba vložila v roku 2017 do ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti, v ktorej je spoločníkom, nepeňažný vklad - motorové vozidlo v reálnej hodnote určenej súdnym znalcom, ktorá je vyššia ako zostatková cena vozidla (vozidlo bolo obchodným majetkom fyzickej osoby).
Vzniká povinnosť tejto fyzickej osobe zahrňovať do základu dane vzniknutý oceňovací rozdiel podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov?

Odpoveď zo dňa 21.12.2017
V § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov je ustanovený spôsob výpočtu základu dane (čiastkového základu dane) u fyzickej osoby – vkladateľa pri nepeňažnom vklade do základného imania obchodnej spoločnosti nepeňažný vklad, pričom zákon o dani z príjmov v danej súvislosti odkazuje na § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Nakoľko spoločník, ktorý je fyzickou osobou, realizoval v roku 2017 nepeňažný príspevok do ostatných kapitálových fondov, a nie vklad do základného imania, úprava týkajúca sa zdanenia rozdielu z ocenenia, ktorá je obsiahnutá v predmetnom ustanovení zákona o dani z príjmov, sa v danom prípade neuplatní.

Uvedené stanovisko bolo vypracované podľa právneho stavu účinného do konca roka 2017.