Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Výživné, dôchodky, renty a podobné plnenia (§ 16 ods. 1 písm. e) bod 8. zákona o dani z príjmov)

Výživné, dôchodky, renty a podobné plnenia (§ 16 ods. 1 písm. e) bod 8. zákona o dani z príjmov)

Pokiaľ sú nerezidentovi SR z územia SR vyplácané dôchodky, výživné alebo renty, tieto sú v zmysle § 16 ods. 1 písm. e) bod 8. zákona o dani z príjmov považované za príjmy zo zdroja na našom území. Ak ide o rezidenta zmluvného štátu, tento príjem môže byť v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia zaradený v článkoch „Dôchodky“, „Závislá činnosť“ alebo tiež „Ostatné príjmy“. Na správne zaradenie príjmov je potrebné individuálne zhodnotenie situácie. Ak sa daný príjem zaradí v príslušnej zmluve (v prípade jej existencie) do článku „Dôchodky“, tieto príjmy nerezident SR zdaní len v štáte, kde je daňovým rezidentom.

 

FAQ

 

Otázka č. 1 - Plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku vyplácané daňovníkovi zmluvného štátu
Slovenská poisťovacia spoločnosť vypláca fyzickej osobe, daňovníkovi  s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi Maďarska) plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku. Ide o príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdroja na území SR, ktorý je zdaniteľný v SR?
Odpoveď
Príjmy z kapitálového majetku uvedené v § 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov (plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku) daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou spadajú do rámca príjmov uvedených v § 16 ods. 1 písm. e) ôsmy bod, pričom daň z týchto príjmov sa vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov.
Zdaniteľnosť takéhoto príjmu je však potrebné posúdiť aj v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Maďarskom. Podľa článku 21 zmluvy príjmy osoby, ktorá je rezidentom Maďarska, ktoré sa neuvádzajú v predchádzajúcich článkoch tejto zmluvy, sa bez ohľadu na ich zdroj zdania iba v Maďarsku, t.j. takéto príjmy nie sú zdaniteľné v SR.

Otázka č. 2 - Plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku vyplácané daňovníkovi nezmluvného štátu
Fyzickej osobe, daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, ktorý sa obvykle nezdržiava na území SR, plynie od slovenskej poisťovacej spoločnosti príjem vo forme plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku). Ide o príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdroja na území SR, ktorý je zdaniteľný v SR?
Odpoveď
Príjmy z kapitálového majetku uvedené v § 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov (plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku) daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou spadajú do rámca príjmov uvedených v § 16 ods. 1 písm. e) ôsmy bod, pričom daň z týchto príjmov sa vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov.
Podľa § 43 ods. 1 zákona o dani z príjmov, ak tieto príjmy sú „vyplatené“ daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35 %.