Odpis aktivovaného nehmotného majetku

Otázka

Je možné v súlade s § 30c ZDP zahrnúť do tzv. superodpočtu výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj aj účtovné, resp. daňové odpisy aktivovaných nákladov na vývoj účtovaných na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj podľa Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich sústave
podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“)?

Odpoveď

Účtovanie výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj ustanovuje § 37 postupov účtovania. V zmysle § 37 ods. 5 postupov účtovania sa náklady na výskum neúčtujú na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, ale sa účtujú do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli.
Po ukončení výskumu nasleduje vývoj, pričom vynaložené náklady na vývoj sa prvotne účtujú na ťarchu príslušných nákladových účtov. Tieto náklady sa aktivujú po splnení ustanovených podmienok v § 37 ods. 1 postupov účtovania v priebehu vývoja na ťarchu účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku súvzťažne v prospech účtu 623 – Aktivácia nákladov na vývoj. Po ukončení vývoja je potrebné zaradiť výsledky vývojových prác do dlhodobého nehmotného majetku na ťarchu účtu 012 – Aktivované náklady na vývoj súvzťažne v prospech účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. V zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj môže podľa § 30c ods. 1 a 5 ZDP využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja, ak je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ak v zdaňovacom období neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30b ZDP (úľavu na dani z príjmov pre prijímateľa stimulov), a ak ako držiteľ osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj nerealizuje projekt výskumu a vývoja za účelom predaja nehmotných
výsledkov výskumu a vývoja.

Podľa § 30c ods. 3 ZDP od základu dane možno odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i) ZDP, ktoré súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja a sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka.

Dodatočný odpočet možno uplatniť v súlade s § 30c ods. 4 ZDP na výdavky (náklady), na ktoré nebola poskytnutá podpora z verejných financií, na služby a nehmotné výsledky výskumu a vývoja, ktoré boli obstarané od zákonom ustanovených výskumných pracovísk (napr. od Slovenskej akadémie vied, výskumných ústavov, verejných a štátnych vysokých škôl) na nehmotné výsledky výskumu a vývoja nakúpené od daňovníkov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, a tiež na výdavky (náklady) vynaložené daňovníkom na certifikáciu vlastných výsledkov výskumu a vývoja.

Ak po ukončení vývoja daňovník zaradil výsledky vývojových prác do dlhodobého nehmotného majetku na ťarchu účtu 012 – Aktivované náklady na vývoj, pri odpisovaní tohto nehmotného majetku pôjde o výdavky (náklady), ktoré nevznikajú pri realizácii projektu výskumu a vývoja, ale až po jeho ukončení, preto ich nemožno zahŕňať do výdavkov (nákladov) na účely odpočtu podľa § 30c ZDP.