Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Poskytovanie hazardných hier zahraničnou osobou cez internet

Poskytovanie hazardných hier zahraničnou osobou cez internet

Otázka
Zdaniteľná osoba usadená v treťom štáte, ktorá má udelenú zahraničnú licenciu na prevádzkovanie hazardných hier, chce v SR poskytovať online prostredníctvom internetu hazardné hry ako napr. Casino, Poker, Bingo and Sports Betting games. Služby budú dodávané tak zdaniteľným osobám ako aj osobám iným ako zdaniteľným – usadeným v tuzemsku. Je možné považovať takto poskytnuté služby za elektronické služby v zmysle zákona o DPH a zároveň je možné tieto služby považovať v zmysle § 41 zákona o DPH za oslobodené od dane, ak má zahraničná osoba udelenú len licenciu v zahraničí?
 
Odpoveď
Pokiaľ ide o hazardné hry poskytované online prostredníctvom internetu, tak pôjde pre účely zákona o DPH o poskytnutie elektronickej služby. Miesto dodania sa určí v prípade poskytnutia zdaniteľným osobám  v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH a ak pôjde o poskytnutie iným ako zdaniteľným osobám, tak sa miesto dodania určí v zmysle § 16 ods. 14 zákona o DPH.
Pokiaľ ide o oslobodenie od dane aplikovateľné v zmysle § 41 zákona o DPH, zastávame  názor, že poskytovanie vyššie spomenutých elektronických služieb bude na území SR oslobodené od dane.  Napriek tomu, že podľa § 41 ods. 1 zákona o DPH je oslobodené od dane prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier osobou, ktorá má povolenie na ich prevádzkovanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 171/2005), je potrebné toto ustanovenie chápať eurokonformne v nadväznosti na rozsudok európskeho súdneho dvora č. C-283/95, v opačnom prípade by bol narušený jeden zo základných princípov systému DPH, a to princíp neutrality.