Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Jednoduché účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie príjmov fyzickej osoby vykonávajúcej činnosť cestovnej agentúry

Účtovanie príjmov fyzickej osoby vykonávajúcej činnosť cestovnej agentúry

Otázka:
Cestovnou agentúrou je v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 281/2001 Z. z.“) podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu. Zmluva o zájazde musí byť v súlade s § 3 ods. 2 písm. d) zákona
č. 281/2001 Z. z. uzavretá v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva a táto zodpovedá aj za plnenie zmluvy o zájazde. Z uzavretej sprostredkovateľskej zmluvy vzniká sprostredkovateľovi nárok na odplatu (províziu), ak je uzavretá zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania. Cestovná agentúra  teda iba sprostredkúva predaj zájazdu pre cestovnú kanceláriu, a preto tržba z predaja zájazdu nie je tržbou cestovnej agentúry.
Ako má fyzická osoba vykonávajúca činnosť cestovnej agentúry účtovať príjmy dosahované z predaja zájazdov, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva?
 
Odpoveď:
Vychádzajúc zo skutočnosti, že cestovná agentúra je v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 281/2001 Z. z. sprostredkovateľom predaja zájazdu a predáva zájazd (produkt), ktorého vlastníkom je cestovná kancelária, príjem z predaného zájazdu nie je pre cestovnú agentúru v zmysle § 2 písm. b) zákona o dani z príjmov zdaniteľným príjmom, tzn. účtuje o ňom v peňažnom denníku ako o príjme neovplyvňujúcom základ dane z príjmov. Cestovná agentúra účtuje účtovné prípady súvisiace s predajom zájazdu v peňažnom denníku a v knihe záväzkov obdobne ako komisionár pri predaji tovaru.