Kúpa technického zhodnotenia na prenajatom majetku

Otázka

Nájomca vykonal na prenajatom majetku (nebytové priestory) technické zhodnotenie v hodnote 10 000 €, ktoré odpisoval podľa § 24 ods. 2 ZDP. Nájomca predčasne ukončil nájomnú zmluvu a technické zhodnotenie, ktorého zostatková cena pri ukončení nájmu predstavovala 2 000 €, predal prenajímateľovi za 1 000 €.

Považujú sa u prenajímateľa výdavky v sume 1 000 € vynaložené na technické zhodnotenie za daňový výdavok v roku jeho obstarania alebo uvedené technické zhodnotenie zvyšuje vstupnú cenu majetku podľa § 25 ods. 2 ZDP, aj napriek tomu, že jeho vstupná cena neprevyšuje 1 700 €?

Odpoveď

Podľa § 29 ods. 1 ZDP technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie. Z predmetného ustanovenia vyplýva, že vždy sa posudzuje celková suma technických zhodnotení vykonaných v rámci jedného zdaňovacieho obdobia na každom jednotlivom hmotnom majetku a jednotlivom nehmotnom majetku. V súlade s § 29 ods. 2 ZDP za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 €, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.

Ak teda daňovník vynaložil na technické zhodnotenie predmetnej nehnuteľnosti výdavky v úhrnnej sume 1 000 € za príslušné zdaňovacie obdobie, môže sa rozhodnúť, či uvedené výdavky zaúčtuje priamo do nákladov a po splnení všeobecných podmienok podľa § 2 písm. i) ZDP zahrnie do daňových výdavkov alebo bude tieto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie, ktoré bude odpisovať ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej
ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny.