Virtuálna mena nadobudnutá darom a dedením

Otázka
Akým spôsobom sa z pohľadu ZDP a ZoÚ oceňuje a zaúčtuje virtuálna mena nadobudnutá darovaním u právnickej osoby?
Je vstupná cena  daňovým výdavkom pri následnom predaji tejto virtuálnej meny?

Odpoveď

Účtovné hľadisko

Bezodplatne nadobudnutý majetok okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami oceňuje v súlade s § 25 ods. 1 písm. d) prvého bodu ZoÚ reálnou hodnotou. Reálnou hodnotou virtuálnej meny vrátane virtuálnej meny nadobudnutej bezodplatne sa
rozumie trhová cena podľa § 27 ods. 13 ZoÚ.

Právnická osoba účtujúca podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „PÚ v podvojnom účtovníctve podnikateľov“) v zmysle § 78 ods. 4 cit. opatrenia účtuje bezodplatne nadobudnutý majetok v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu majetku, ak sa podľa tohto opatrenia neúčtuje inak. Iné účtovanie je vedené v § 59 ods. 6, v zmysle ktorého sa v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy účtuje bezodplatne nadobudnutý majetok od akcionárov a spoločníkov. V obidvoch prípadoch je pri virtuálnej mene nadobudnutej darom (bezodplatne) súvzťažným účtom účet účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok, ktorý si v účtovom rozvrhu vytvorila účtovná jednotka na účtovanie o virtuálnej mene, napríklad účet 258– Virtuálna mena.

Daňové hľadisko
Predmetom dane právnickej osoby nie je v súlade s § 12 ods. 7 písm. b) ZDP príjem získaný darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa alebo príjem získaný dedením.

Koncepcia zdanenia predaja virtuálnej meny je v príslušných ustanoveniach ZDP nastavená tak, že sa virtuálna mena zdaní až v čase jej predaja, čo je výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej mena za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

Právnickej osobe, ktorá nadobudne virtuálnu menu darovaním, zdaniteľný príjem v momente nadobudnutia virtuálnej meny neplynie, a to z dôvodu špeciálneho nastavenia zdanenia príjmu z predaja virtuálnej meny.

Právnická osoba účtuje o virtuálnej mene nadobudnutej darovaním v súlade so ZoÚ a príslušnými postupmi účtovania, pričom ak v tejto súvislosti účtuje o výnose z bezodplatne nadobudnutej virtuálnej meny, tento právnická osoba pri úprave výsledku hospodárenia na základ dane vylúči z výsledku hospodárenia podľa § 17 ods. 2 písm. c) ZDP.

Právnická osoba pri následnom predaji virtuálnej meny nadobudnutej darovaním alebo dedením zahrnie príjem z predaja virtuálnej meny do základu dane v súlade s § 17 ods. 43 ZDP.

Podľa § 19 ods. 2 písm. v) ZDP daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien podľa § 25b ZDP v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmu z ich predaja. V § 25b ZDP nie je stanovená vstupná cena virtuálnej meny nadobudnutej darovaním alebo dedením, preto nie je možné pri predaji virtuálnej meny nadobudnutej darovaním alebo dedením uplatniť daňový
výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. v) ZDP.

Vyššie uvedený postup pri zdanení virtuálnej meny sa podľa prechodného ustanovenia § 52zs ZDP použije už pri podaní daňového priznania po 30.09.2018.