Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zverejnenie a uloženie účtovnej závierky zostavenej za hospodársky rok končiaci v roku 2013

Zverejnenie a uloženie účtovnej závierky zostavenej za hospodársky rok končiaci v roku 2013

Otázka
Spoločnosť Beta s.r.o. ukončila hospodársky rok 31.8.2013. K tomuto dátumu zostavila riadnu účtovnú závierku. V roku 2014 po schválení zostavenej účtovnej závierky valným zhromaždením má účtovná jednotka povinnosť zverejniť účtovnú závierku. Ako má účtovná jednotka postupovať ohľadom zverejnenia a uloženia účtovnej závierky?
Odpoveď
Ukladanie a zverejnenie individuálnej účtovnej závierky, zostavenej do 30.12.2013 sa riadi ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a ustanoveniami opatrenia MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ( ďalej len „opatrenie“) v zneniach účinných do 31.12.2013.
 
Uloženie zostavenej individuálnej účtovnej závierky
V súlade s § 1 ods. 8 opatrenia v znení účinnom do 31.12.2013 zostavenú účtovnú závierku predkladá účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch na podanie daňového priznania. Podľa uvedeného bola účtovná jednotka povinná individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 31.8.2013 uložiť do troch mesiacov od jej zostavenia na miestne príslušný daňový úrad za predpokladu, že nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania dane z príjmov.
 
Zverejnenie zostavenej individuálnej účtovnej závierky
Zverejnenie súvahy a výkazu ziskov a strát v obchodnom vestníku za predchádzajúce účtovné obdobia rieši prechodné ustanovenie § 39j zákona o účtovníctve. Podľa § 39j ods. 6 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia súvahy a výkazu ziskov a strát v obchodnom vestníku podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve v znení účinnom do 31.12.2013, postupuje pri plnení tejto povinnosti po 1.1.2014 podľa § 23b, ak ide o zverejnenie súvahy a výkazu ziskov a strát za účtovné obdobie končiace v období od 1.1.2009 do 31.12.2012. Z uvedeného vyplýva, že ustanovenie § 39j ods. 6 zákona o účtovníctve nemôže účtovná jednotka uplatniť na zverejnenie súvahy a výkazu ziskov a strát v obchodnom vestníku, zostavených v priebehu roku 2013, v tomto prípade k  31.8.2013.
Zverejnenie údajov z riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky je uvedené aj v opatrení v § 1 ods. 7. Podľa tohto ustanovenia údaje z riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu v registri účtovných závierok podľa § 23b ods. 5 zákona o účtovníctve. V súlade s § 4bf ods. 2 prechodného ustanovenia opatrenia, ustanovenie § 1 ods. 7 opatrenia v znení účinnom od 1.1.2014 účtovná jednotka prvýkrát použije pri zverejňovaní údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej  k 31.12.2013.
Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka je povinná individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 31.8.2013 zverejniť podľa § 21 zákona o účtovníctve účinného do 31.12.2013. Ak účtovnej jednotke vyplýva povinnosť zverejniť údaje z účtovnej závierky zostavenej k 31.8.2013 a schválenej v roku 2014 v obchodnom registri a aj v obchodnom vestníku, je pri zverejňovaní údajov povinná postupovať podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve v znení účinnom do 31.12.2013. V súlade s § 21 ods. 1 citovaného zákona je povinná riadnu individuálnu účtovnú závierku uložiť do zbierky listín obchodného registra samostatne alebo ako súčasť výročnej správy do 30 dní po schválení účtovnej závierky alebo do lehoty ustanovenej osobitným predpisom. V súlade s   § 21 ods. 2 citovaného zákona je účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a), b) a d) citovaného zákona, povinná zverejniť v obchodnom vestníku súvahu, výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky do 30 dní po jej schválení.