Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpis záväzku vzťahujúceho sa k nedaňového výdavku alebo výdavku, ktorý je súčasťou ZD až po zaplatení

Odpis záväzku vzťahujúceho sa k nedaňového výdavku alebo výdavku, ktorý je súčasťou ZD až po zaplatení

Otázka

Je odpis záväzku účtovaný do výnosov, ktorý sa vzťahuje k nedaňovému výdavku alebo k výdavku, ktorý je súčasťou základu dane až po zaplatení súčasťou základu dane spoločnosti?

Odpoveď

Odpis záväzku vzťahujúci sa k nedaňovému výdavku je potrebné posudzovať vo vzájomnej súvislosti s odpisom iných druhov záväzkov z hľadiska daňového posudzovania výdavkov (nákladov) k nim sa vzťahujúcich. Odpis záväzku, ktorý sa vzťahuje k daňovo uznanému nákladu, sa zahrnie do účtovných výnosov a následne ako súčasť výsledku hospodárenia do základu dane, keď výsledný vplyv na základ dane je neutrálny. Obdobne, ak príde k odpisu záväzku, ktorý sa vzťahuje k nedaňovému výdavku (napr. záväzok vzťahujúci sa k nedaňovej zmluvnej sankcii), je potrebné zabezpečiť, aby neprišlo k opätovnému zdaneniu tej istej sumy, resp. je potrebné zabezpečiť neutrálny vplyv na základ dane vzniku záväzku a jeho odpísania. Podľa § 17 ods. 3 písm. c) ZDP sa do základu dane nezahŕňa suma, ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená podľa ZDP alebo podľa doterajších predpisov. Na základe tohto ustanovenia ZDP nebude premlčaný záväzok, ktorého odpis sa účtuje do výnosov, súčasťou základu dane. Obdobný postup platí, ak ide o odpis záväzku vzťahujúci sa k nákladu, ktorý vstupuje do základu dane až po zaplatení podľa § 17 ods. 19 ZDP. V prípade odpisu tohto typu záväzkov, ktoré sa posudzujú vo väzbe na § 17 ods. 19 ZDP, je však potrebné znížiť základ dane pri použití § 17 ods. 3 písm. c) ZDP len o tú časť odpísaného záväzku, ktorá sa vzťahuje k samotnému nákladu vylúčenému v minulosti zo základu dane z dôvodu nezaplatenia, t. j. o hodnotu záväzku bez prípadnej DPH. Rovnaký výsledný vplyv na základ dane sa zabezpečuje aj pri odpise záväzku, ktorý bol predmetom aplikácie § 17 ods. 27 ZDP.

stanovisko vydané dňa 20. marca 2019