Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Informácie o tvorbe kapitálového fondu z príspevkov v poznámkach

Informácie o tvorbe kapitálového fondu z príspevkov v poznámkach

Otázka

Platia novelizované Opatrenia k UZ (poznámky k účtu  413 vytvoreného do 31.12.2017) platné  od 1.1.2018 aj na účtovnú závierku zostavenú  k 31.12.2017?

Odpoveď

V súlade s  § 768q ods. 2 Obchodného zákonníka sa ustanovenia § 123 ods. 2 a § 217a sa použijú len na príspevky do kapitálového fondu poskytnuté po 1. januári 2018.
Opatrenie MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení Opatrenia č. MF/14775/2017-74, Opatrenie MF SR č. MF SR /23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení Opatrenia č. MF/14774/2017-74 a Opatrenie MF SR č.  MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení Opatrenia č. č. MF/14770/2017-74 (ďalej len Opatrenia k ÚZ pre jednotlivé veľkostné skupiny) upravujú s účinnosťou  od 1. januára 2018 uvádzanie informácií o tvorbe kapitálového fondu z príspevkov v poznámkach účtovnej závierky, a to v nadväznosti na jeho tvorbu v Obchodnom zákonníku.
Na základe uvedeného zastávame názor, že v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2017 účtovná jednotka nie je povinná v poznámkach uvádzať informácie o tvorbe kapitálového fondu z príspevkov. Ak sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť tieto informácie nad rámec ustanovenej obsahovej náplne, v súlade s § 4 ods. 2 Opatrení k ÚZ pre jednotlivé veľkostné skupiny ich uvádzať môže.