Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie oslobodenia od dane podľa § 29 zákona o DPH

Uplatnenie oslobodenia od dane podľa § 29 zákona o DPH

Otázka:

Nemocnica - platiteľ DPH poskytuje služby, ktorými sú potraty, či už nariadené lekárom alebo vykonané na základe rozhodnutia pacientky. Ďalej nemocnica poskytuje za poplatok nadštandardné ubytovanie pre pacientov v rámci poskytovania oslobodenej zdravotnej starostlivosti. Je možné uplatniť oslobodenie v zmysle § 29 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty na spomínané služby?

Odpoveď:

Podľa § 29 ods. 1 zákona o DPH je oslobodené od dane poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa osobitného predpisu a tovary a služby s ňou priamo súvisiace poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami. Z uvedeného vyplýva, že pre uplatnenie oslobodenia musia byť splnené  nasledovné podmienky súčasne:
- Ide o službu zdravotnej starostlivosti podľa zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Poskytovateľom služby zdravotnej starostlivosti je oprávnená osoba v zmysle zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pre uplatnenie oslobodenia od dane nie je rozhodujúce, či oprávneným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je štátne alebo neštátne zariadenie, ako ani to, či je zdravotná služba uhrádzaná pacientom alebo zdravotnou poisťovňou.
Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že služby zdravotnej starostlivosti sú oslobodené od dane, ak ich cieľom je prevencia, stanovenie diagnózy, liečba alebo vyliečenie chorôb a zdravotných ťažkostí. Ak cieľom vykonanej interrupcie je teda uvedený liečebný zámer a vykonáva ju oprávnená osoba, potom ide o plnenie oslobodené od dane. Ak cieľom vykonanej interrupcie nie je liečebný zámer, potom nemožno toto oslobodenie uplatniť.

Čo sa týka otázky nadštandardného ubytovania pre pacientov, vyplývajúc z rozsudkov Súdneho dvora C-394/04, C-45/01, C-308/96, C-94/97, ktoré sa týkajú plnení úzko súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a ktoré sú vyjadrené aj v Metodickom pokyne Finančného riaditeľstva SR k uplatneniu § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov – služby zdravotnej starostlivosti k tejto problematike (zverejnenom na www.financnasprava.sk), ktorého súčasťou je aj bohatá judikatúra Súdneho dvora, týkajúca sa uplatnenia čl. 132 ods. 1 písm. b) a c) smernice Rady č. 2006/112/ES (§ 29  ods. 1 zákona o DPH), poskytovanie služieb, ktoré, prispievajú k zvýšeniu komfortu a pohode hospitalizovaných osôb, vo všeobecnosti nepatrí pod predmetné oslobodenie od dane. O iný prípad ide len vtedy, ak sú tieto služby nevyhnutné na dosiahnutie terapeutických cieľov služieb nemocničnej a lekárskej starostlivosti, v rámci ktorých boli poskytované.

 

Dátum vydania stanoviska: 9.5.2019