Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oslobodenie od dane pri dodaní osobného automobilu registrovaného v kategórii M1

Oslobodenie od dane pri dodaní osobného automobilu registrovaného v kategórii M1

Otázka
Spoločnosť A nadobudla v roku 2007 osobný automobil do majetku firmy, z ktorého si v nadväznosti na v tom čase platné ustanovenie § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH neuplatnila odpočet dane. V roku 2011 spoločnosť A predala časť podniku dcérskej spoločnosti B, ktorá je tiež v postavení platiteľa DPH. V zmysle § 10 zákona o DPH predaj časti podniku nebol predmetom dane. Súčasťou predanej časti podniku bol aj uvedený osobný automobil. Spoločnosť B zaradila osobný automobil do majetku a odpisovala ho. V roku 2015 spoločnosť B predala osobný automobil súkromnej osobe nepodnikateľovi C. Mala spoločnosť B predaj osobného automobilu zdaniť alebo ho mohla oslobodiť od DPH na základe prechodného ustanovenia § 85i ods. 2 zákona o DPH?

Odpoveď
Z ustanovenia § 85i ods. 2 zákona o DPH vyplýva, že dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2009. V ustanovení § 85i ods. 2 zákona o DPH nie je definované, ktoré resp. koľké dodanie vozidla v poradí je oslobodené od dane, a ktoré už nie je oslobodené. Platiteľ dane A si pri kúpe osobného automobilu nemohol odpočítať daň v zmysle § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH v znení účinnom do 31. decembra 2009, následne sa predajom časti podniku v roku 2011, ktorý nie je predmetom dane, stal majetkom spoločnosti B.
Pri následnom predaji ojazdeného motorového vozidla platiteľom B je predaj oslobodený od dane v zmysle § 85i ods. 2 zákona o DPH.