Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie DPH pri kúpe a predaji podniku

Odpočítanie DPH pri kúpe a predaji podniku

Otázka
Platiteľ A predal časť podniku platiteľovi B, pričom zmluva o predaji časti podniku je účinná od 1.3.2015. Po tomto dni sú platiteľovi dane B doručované faktúry od dodávateľov na dodávky tovarov a služieb realizované od 1.2.2015 do 28. 2. 2015 vrátane, ktoré sú adresované na platiteľa dane A.
Ktorý platiteľ dane si môže uplatniť odpočet DPH z týchto faktúr a uviesť ich do kontrolného výkazu?

Odpoveď
V zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka,  pri predaji podniku alebo jeho časti, na kupujúceho resp. nadobúdateľa prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje. Pohľadávky a záväzky verejnoprávnej povahy však neprechádzajú na nadobúdateľa (rozhodnutie NS SR č. 2 Sž-o-KS 56/04).
V dopytovanom prípade dodávateľ služieb a tovaru vyhotovil faktúru v súlade s § 71 - §  74 zákona o DPH pre osobu, ktorá si tovar a služby objednala - pre platiteľa dane A. Platiteľ dane A má právo odpočítať  daň z tovaru alebo služby najskôr v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť po splnení podmienok stanovených v § 49 – § 51 zákona o DPH. Z ustanovenia § 51 ods. 1 a 2 zákona o DPH vyplýva, že právo na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH  môže platiteľ dane uplatniť, ak pri odpočítaní dane má faktúru od platiteľa dane vyhotovenú podľa § 71 zákona o DPH. Odpočítanie dane vykoná najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje právo na odpočítanie dane, má faktúru. Ak platiteľ dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie  kalendárneho roka nemá faktúru, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane faktúru. 
Vzhľadom na vyššie uvedené a za predpokladu, že platiteľ dane A mal do lehoty na podanie daňového priznania za mesiac február 2015 faktúry od svojich dodávateľov za prijaté zdaniteľné plnenia do 28.2.2015, potom si odpočítanie dane mohol uplatniť v zdaňovacom období február 2015 po splnení podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH. Ak však platiteľ dane A do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za  február 2015 nemal faktúru, potom vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane faktúru. To znamená, že v kontrolnom výkaze údaje o prijatých zdaniteľných plneniach do 28.2.2015 vrátane uvádza platiteľ dane A.