Tvorba OP k postúpenej pohľadávke z pôžičky

Otázka

Podľa § 20 ods. 10 ZDP tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní vrátane pohľadávky z istiny z nesplatenej pôžičky u bánk a u daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, je daňovým výdavkom u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, a to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok alebo uhradenej obstarávacej ceny pohľadávok prihlásených v lehote určenej osobitným predpisom. Opravnú položku je možné tvoriť aj k príslušenstvu, ktoré bolo zahrnuté do základu dane.
Je možné tvoriť daňovú opravnú položku podľa tohto ustanovenia ZDP k pohľadávkam nadobudnutým postúpením od bánk z nesplatených pôžičiek a úverov, ak obstarávacia cena pohľadávok bola uhradená a tieto pohľadávky boli prihlásené voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní?

Odpoveď

V súlade s ustanovením § 20 ods. 10 ZDP účinným od 01.01.2015 je možné za daňový výdavok uznať tvorbu opravnej položky voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní u daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
- k vlastnej pohľadávke najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávky vrátane príslušenstva zahrnutého do základu dane,
- k pohľadávke, ktorá sa vzťahuje k istine z nesplatenej pôžičky len u bánk, pobočiek zahraničných bánk, Exportno-importnej banky Slovenska a u daňovníkov, ktorí poskytujú spotrebiteľské úvery podľa osobitného predpisu (zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a
- k postúpenej pohľadávke najviac do výšky uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky,
pričom tieto pohľadávky musia byť prihlásené v lehote určenej zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Pri uznaní tvorby opravnej položky voči dlžníkovi v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní k pohľadávke nadobudnutej postúpením od bánk sa neskúma titul vzniku pohľadávky, ale podmienka uhradenia obstarávacej ceny, tzn. daňovú opravnú položku podľa § 20 ods. 10 ZDP je možné tvoriť aj k pohľadávke nadobudnutej postúpením, ktorá sa vzťahuje k istine nesplatenej pôžičky, ak obstarávacia cena takejto pohľadávky bola uhradená a pohľadávka bola prihlásená voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní v súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.