Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Bezodplatného nadobudnutia ochrannej známky od spoločníka

Bezodplatného nadobudnutia ochrannej známky od spoločníka

Otázka:

Fyzická osoba ako spoločník spoločnosti s r. o. sa rozhodla darovať do spoločnosti ochrannú známku. Ide o štandardné darovanie v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka a nie o vklad do kapitálových fondov z príspevkov podľa § 217a Obchodného zákonníka. Pýtate sa na správnosť účtovania a odpisovania pre účtovné a daňové účely ochrannej známky darovanej na základe darovacej zmluvy spoločníkom spoločnosti.

Odpoveď:

Účtovanie obstarania dlhodobého majetku upravuje § 33 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy účtovania“). V zmysle § 33 ods. 4 postupov účtovania sa dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie, účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy. V zmysle § 59 ods. 6 postupov účtovania sa na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy účtujú peňažné príspevky a nepeňažné príspevky do kapitálového fondu z príspevkov podľa § 217a Obchodného zákonníka. V tomto prípade je predmetom darovania ochranná známka, pričom predpokladáme, že darovanie ochrannej známky je v súlade s inými osobitnými predpismi. V zmysle § 37 ods. 7 postupov účtovania na účte 014 – Oceniteľné práva sa účtujú napríklad obchodné značky, ochranné známky len v prípade, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom. V nadväznosti na toto ustanovenie ochrannú známku nadobudnutú darovaním nemožno účtovať na účte 014 – Oceniteľné práva, ale iba vykázať v účtovnej závierke v poznámkach, preto otázka oceňovania a odpisovania z účtovného a daňového hľadiska je bezpredmetná. V prípade, ak by spoločnosť chcela ochrannú známku účtovať do majetku (v dlhodobom nehmotnom majetku), musí realizovať príspevok do kapitálového fondu z príspevkov podľa § 217a ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa na splatenie príspevku spoločníka do kapitálového fondu primerane použijú ustanovenia o vkladoch. Týmto spôsobom spoločnosť nadobudne ochrannú známku v zmysle § 37 ods. 7 postupov účtovania za odplatu (nepeňažným vkladom, resp. nepeňažným príspevkom).